Κλασσικός Τουρισμός

Διαθέτουμε μίαν μεγάλην ποικιλίαν κλασσικῶν ἐκδρομῶν.
 • Ταξιδέψατε εἰς τά πέρατα τῆς οὶκουμένης ἀνακαλύπτοντας νέους πολιτισμούς.
 • Κάνετε παραλειακάς χαλαρωτικάς διακοπάς μέ τήν οικογένειάν σας ἤ μέ φίλους σας είς μίαν ἤσυχον γραφικήν καὶ γοητευτικήν παραλίαν ἀποφεύγοντας τά υπερβολικῶς ἀνεπτυγμένα, ὑπερπλήρη καὶ θορυβώδη θέρετρα.
 • Ἐπιλέξτε ἑνα ἀπό τά ἀρχαιολογικά μας ταξίδια καὶ ἐπισκεφτεῖτε μερικούς ἀπό τούς πλέον γνωστούς ἀρχαιολογικούς χώρους καὶ μερικά ἀπό τά καλλλίτερα μουσεῖα τοῦ κόσμου.
 • Ἐγγραφεῖτε εἰς μίαν ἐκ τῶν ὀργανωμένων ὁμαδικῶν μας ἐκδρομῶν εἰς μερικάς ἀπό τάς πλέον διασήμους πρωτευούσας τοῦ κόσμου.
 • Κλείσατε ὀνειρεμένας καὶ ἀξεχάστους διακοπάς εἰς μίαν ἐκ τῶν πολλῶν κρουαζιέρων ποταμοῦ ἤ θαλάσσης.
Αἱ ὑπηρεσίαι μας περιλαμβάνουν.
 • Τακτοποιήσεις μετακινήσεων (εἰσιτήρια ἀεροπορικά, σιδηροδρομικά, ἀκτοπλοϊκά, λεωφορείων, κλπ.).
 • Τακτοποιήσεις διαμονῆς.
 • Διοργάνωσις ἐκδρομών & προγραμματισμός δρομολογίων.
 • Ἀρχηγία καὶ ξενάγησις ἐκδρομῶν.
Εἴτε ἐνδιαφέρεσθε διά ἀτομικόν ταξίδι, εἴτε διά ὁμαδικόν, ἐπιλέξατε τόν τύπον ταξιδίου τόν ὁποῖον θέλετε ἀπό τά προϊόντα μας, ἤ ἐπικοινωνήσατε μαζί μας καὶ ζητήσατέ μας νά σᾶς σχεδιάσουμε ἕνα ἐξατομικευμένον ταξίδι τό ὀποῖον καὶ θά ταιριάζῃ καλλίτερα εἰς τάς ἀπαιτήσεις σας.
 • Ἐνημερωθεῖτε διά ὅλα τά ἐξειδικευμένα ταξιδιωτικά μας προγράμματα.
 • Ἐπικοινωνήσατε μαζί μας διά νά ὀργανώσουμε τήν ἐξειδικευμένην περιήγησίν σας, ἤ τάς ταξιδιωτικάς σας ἀνάγκας.

Κλασσικός Τουρισμός

Ὁ προγραμματισμὸς τῶν διακοπῶν σας εἶναι ἕνα κρίσιμον θέμα τὸ ὁποῖον δὲν δύναται νὰ ἀφεθῆ εἰς τὴν τύχην. Ὁ στόχος σᾶς εἶναι νὰ ἀξιοποιήσετε εἰς τὸ ἔπακρον αὐτὴν τὴν ἰδιαιτέραν περίστασιν.

Εἰς τὸ Ταξιδιωτικὸν Πρακτορεῖον ΥΦΗΛΙΟΣ σχεδιάζουμε καὶ ὀργανώνουμε ταξίδια ἐδῶ καὶ 30 ἔτη. Μποροῦμε νὰ σᾶς δώσουμε τὰς καλλιτέρας συμβουλὰς καὶ νὰ σᾶς βοηθήσουμε νὰ κάνετε τὰς καλλιτέρας ἐπιλογὰς διὰ τὰς διακοπὰς σας.

Μία ἑβδομὰς χαλαρωτικῶν διακοπῶν εἰς τὴν Ἑλληνικὴν νῆσον Πάρον μὲ τὰς μαγικὰς τῆς παραλίας ὅπου τὸ λευκὸν συναντᾶ τὸ κυανοῦν. Ἐὰν εἷσθε λάτρης τῆς φύσεως, διακοπαὶ εἰς τὴν Νέαν Ζηλανδίαν μὲ τὰ γραφικὰ τῆς τοπία, ἢ διακοπὰς εἰς τὴν χιονισμένην χώραν τῶν θαυμάτων τῆς Γροιλανδίας. Ἴσως μίαν κλασσικήν κρουαζιέραν εἰς τὸν ποταμὸν Νεῖλον, μίαν οἰκογενειακὴν κρουαζιέραν εἰς τὴν Καραϊβικὴν ἢ διακοπαὶ διὰ τὸν μῆνα τοῦ μέλιτος εἰς τὸ Μπαλί, καὶ πολλὰ πολλὰ ἄλλα ..

Ἐπιλέξατε ἀπό τὸν κατάλογον μας, ἢ ἐπιτρέψατέ μας νὰ σᾶς κάνουμε μερικὰς προτάσεις. Θὰ κάνουμε ὅλας τὰς ἀπαραιτήτους κρατήσεις καὶ θὰ καταλήξουμε εἰς τὸ προϊὸν τὸ ὁποῖον καὶ θὰ τύχη τῆς ἀρεσκείας σας.

Ἐπικοινωνήσατε μαζὶ μᾶς εἷς τὸ Ταξιδιωτικὸν Πρακτορεῖον ΥΦΗΛΙΟΣ καὶ κάνετε κράτησιν ἀξέχαστων διακοπῶν.

Θεόδωρος Βαράκλας
ΥΦΗΛΙΟΣ – Ταξίδια καὶ Τουρισμὸς

e-banner-ATT100
IATA logoHATTA logo
© Copyright - Hyfelios Travel
error: Content is protected !!