Εὐρώπη

Ἐπισκεφθῆτε τήν Εὐρώπην μέ τό Ταξιδιωτικόν Πρακτορεῖον Ὑφήλιος

 • Ἐπισκεφθῆτε τήν Εὐρώπην καί ἀνακαλύψατε τήν Μεγάλην, Πλουσίαν καί Ἀρχαίαν ἱστορίαν της.
 • Μυροβόλα δασικά μονοπάτια καί παραμυθένια κάστρα τῆς Γερμανίας.
 • Ἀνακαλύψατε τήν Μεσόγειον μέ μίαν κρουαζιέραν ἐπί μικροῦ σκάφους κατά μῆκος τῶν ἀκτῶν τῆς Κροατίας, τῆς Ἑλλάδος, τῆς Ἰταλίας, τῆς Γαλλίας, τῆς Πορτογαλίας καί τῆς Ἱσπανίας.
 • Ἐγγραφῆτε εἰς μίαν ἐκ τῶν ἐκδρομῶν μας καί ἐπισκεφθῆτε κλασσικάς Εὐρωπαϊκάς πόλεις ὅπως τάς Ἀθήνας, τήν Ρώμην, τό Ἄμστερνταμ, τό Λονδῖνον, τήν Βουδαπέστην, τήν Πράγαν, τούς Παρισίους, τήν Λισσαβῶνα καί τήν Βιέννην.
 • Κάμετε μίαν ἰδιωτικήν περιήγησιν περιπετείας εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἤπειρον. Βυθισθῆτε εἰς τήν διαχρονικότητα τοῦ ἀξιοσημειώτου πολιτισμοῦ της.
 • Ἐπισκεφθῆτε τήν πόλιν τῶν Παρισίων, τάς ὄχθας τοῦ Σηκουάνα, τόν Πῦργον τοῦ Ἄϊφελ καί τό ὑπέροχον καὶ ἐπιβλητικόν Παλάτιον τῶν Βερσαλλιῶν.
 • Ἐπισκεφθῆτε τήν Ρώμην, τήν Αἰωνίαν πόλιν καί ἐξερευνῆσατε τήν πόλιν τῆς Βενετίας μέ μίαν γόνδολα.
 • Χαλαρώσατε εἰς τάς νήσους Σίες «Cíes» τῆς Ἱσπανίας ἀπολαμβάνοντας τό ἐκπληκτικόν φυσικόν τους κάλλος.
 • Ἐπισκεφθῆτε τά Μετέωρα ἐν Ἑλλάδι, ἕνα θρησκευτικόν χῶρον ἑνός ἀπεράντου συμπλέγματος μέ γιγαντιαίας βραχώδεις κoλώνας, καὶ μέ μοναστήρια εἰς τάς κορυφάς. Ἕνα ἐξωπραγματικόν τοπίον, τοῦ ὁποίου ὅμοιον δέν εὐρίσκεται πουθενά ἀλλοῦ εἰς τόν κόσμον.

Αἱ υπηρεσίαι μας περιλαμβάνουν:

 • Τακτοποιήσεις μετακινήσεων (εἰσιτήρια ἀεροπορικά, σιδηροδρομικά, ἀκτοπλοϊκά, λεωφορείων, κλπ.).
 • Τακτοποιήσεις διαμονῆς.
 • Διοργάνωσις ἐκδρομών & προγραμματισμός δρομολογίων.
 • Ἀρχηγία καὶ ξενάγησις ἐκδρομῶν.

Εἴτε ἐνδιαφέρεσθε διά ἀτομικόν ταξίδι, εἴτε διά ὁμαδικόν, ἐπιλέξατε τόν τύπον ταξιδίου τόν ὁποῖον θέλετε ἀπό τά προϊόντα μας, ἤ ἐπικοινωνήσατε μαζί μας καὶ ζητήσατέ μας νά σᾶς σχεδιάσουμε ἕνα ἐξατομικευμένον ταξίδι τό ὀποῖον καὶ θά ταιριάζῃ καλλίτερα εἰς τάς ἀπαιτήσεις σας.

 

 • Ἐνημερωθεῖτε διά ὅλα τά ἐξειδικευμένα ταξιδιωτικά μας προγράμματα.
 • Ἐπικοινωνήσατε μαζί μας διά νά ὀργανώσουμε τήν ἐξειδικευμένην περιήγησίν σας, ἤ τάς ταξιδιωτικάς σας ἀνάγκας.

Εὐρώπη

Ἡ Εὐρώπη ἀποκαλουμένη καὶ ὡς ἡ Γηραιὰ ἤπειρος, εἶναι ἡ ἕκτη μεγαλυτέρα ἤπειρος τῆς Γῆς. Ἔχει ἔκτασιν 10.180.000 τ.χλμ. περίπου, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν τὸ 2% τῆς συνολικῆς ἐπιφανείας τῆς Γῆς καὶ τὸ 6.8% τῆς συνολικῆς ἐκτάσεως τῆς στερεᾶς. Ὁ πληθυσμὸς τῆς Εὐρώπης ὑπολογίζεται εἰς 747 ἑκατομμύρια ἀνθρώπους.

Τὸ ὄνομα ΕΥΡΩΠΗ ἐτυμολογεῖται ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ καὶ τὰς λέξεις εὐρὺς καὶ ὤψ (ὤψ, γὲν. ὠπός) «ὀφθαλμὸς, πρόσωπον, ὄψις», καὶ συνεπῶς ἡ σύνθετος Εὐρωπία σημαίνει «εὐρὺ βλέμμα» ἢ « εὐρείας ὄψεως ».

Ὁ Εὐρωπαϊκὸς πολιτισμὸς εἶναι ἡ ρίζα τοῦ Δυτικοῦ πολιτισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἀνιχνεύει τὴν καταγωγὴν του εἰς τὴν ἀρχαίαν Ἑλλάδα καὶ τὴν ἀρχαίαν Ρώμην.

Τὸ 1949, τὸ Συμβούλιον τῆς Εὐρώπης ἱδρύθη ὑπὸ τὴν ἰδέαν τῆς ἑνοποιήσεως τῆς Εὐρώπης διὰ τὴν ἐπίτευξιν κοινῶν στόχων καὶ τὴν ἀποτροπὴν μελλοντικῶν πολέμων, καὶ ἡ ὁποία ὡδήγησεν εἰς τὸν σχηματισμὸν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως (ΕΕ), μιᾶς ξεχωριστῆς πολιτικῆς ὀντότητος ἡ ὁποία εὑρίσκεται μεταξὺ μιᾶς συνομοσπονδίας καὶ μιᾶς ὁμοσπονδίας.

Ὑπάρχουν 44 Εὐρωπαϊκαὶ χῶραι εἰς τὴν Εὐρώπην, μερικαὶ ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι διηπειρωτικαὶ, ἤτοι εὑρίσκονται τόσον εἰς τὴν Ἀσίαν ὅσον καὶ εἰς τὴν Εὐρώπην. Εἴκοσι ὀκτὼ (28) Εὐρωπαϊκαὶ χῶραι εἶναι σήμερον μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἡ ὁποία ἐδημιουργήθη μετὰ τὸν Δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον.

Ἡ Εὐρώπη εἶναι ὁ ὑπ’ἀριθμόν 1 τουριστικὸς προορισμὸς ἀνὰ τὸν κόσμον. Ἡ σκέψις μόνον διὰ μίαν ἐπίσκεψιν εἰς αὐτὴν τὴν ἤπειρον θὰ κάνη κάθε ταξιδιώτην νὰ χαλαρώση. Εἶναι Γῆ παγωμένη εἰς τὸν χρόνον. Μοναδικὸς καὶ ἀπαράμιλλος πολιτισμός, βαθιὰ ἱστορία, ἀρχαιολογία, ὀροσειραί, βαθιὰ φαράγγια, ὄμορφη ἐξοχή, μεγάλαι πόλεις, ἐκπληκτικαὶ παραλίαι καὶ μοναδικὰ νησιά.

Μπορεῖτε νὰ κάνετε σκὶ εἰς τὰς Γαλλικὰς Ἄλπεις, νὰ κάνετε ποδηλασίαν εἰς τὴν Ὁλλανδίαν, νὰ χαλαρώσετε εἰς μίαν ὡραίαν παραλίαν μίας Ἑλληνικῆς νήσου, νὰ ἐπισκεφθῆτε ἕνα ἀπὸ τὰ τόσα διάσημα μουσεῖα τῶν εὐρωπαϊκῶν πρωτευουσῶν, νὰ κάνετε κρουαζιέρα εἰς τὴν Μεσόγειον ἢ εἰς τὸν ποταμὸν Δούναβιν, νὰ κάνετε καγιὰκ εἰς τὴν Ἀδριατικὴν Θάλασσαν τῆς Κροατίας ἢ ἁπλὰ νὰ χαλαρώσετε εἰς μίαν ἀπὸ τὰς σφυζούσας μὲ ζωὴν πόλεις τῆς Εὐρώπης αἱ ὁποῖαι φημίζονται διὰ τὴν ἀρχιτεκτονικήν, τὴν νυκτερινήν ζωήν, καὶ τὰ ἑστιατόρια, μὴ παραλείποντας φυσικὰ καὶ τὴν μοναδικὴν Εὐρωπαϊκὴν γαστρονομίαν ἡ ὅποια ὑπάρχει εἰς ὅλας τὰς εὐρωπαϊκὰς χώρας.

Χρειάζεσθε κάποιαν βοήθειαν διὰ νὰ ἐπιλέξετε ποίαν Εὐρωπαϊκὴν χώραν θὰ ἐπισκεφθῆτε;

Ἐπικοινωνήσατε μαζὶ μας εἰς τὸ Ταξιδιωτικὸν Πρακτορεῖον ΥΦΗΛΙΟΣ καὶ ἐπωφεληθῆτε ἀπὸ τὴν μακροχρόνιον ἐμπειρίαν μας προτείνοντας καὶ προγραμματίζοντας μοναδικὰ καὶ ἀξέχαστα ταξίδια. Μπορεῖτε εἴτε νὰ ἐπιλέξετε ἀπὸ τὸν κατάλογον τῶν προτάσεων μας, ἢ νὰ σχεδιάσουμε μαζὶ τὰς διακοπὰς τῶν ὀνείρων σας εἰς τὴν Εὐρώπην.

Θεόδωρος Βαράκλας

ΥΦΗΛΙΟΣ – Ταξίδια καί Τουρισμός

e-banner-ATT100
IATA logoHATTA logo
© Copyright - Hyfelios Travel
error: Content is protected !!