• Διάρκεια

  ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟΝ ΤΑΞΙΔΙ

 • Τοποθεσία

  ΜΟΣΧΑ

 • Ἡμερομηνίαι Ἐκδρομῆς

  Καθ’ὅλην τήν Διάρκειαν τοῦ Ἔτους

 • Κρατήσεις

  Καλέσατε +30-210-5236263

Καθ’ὅλην τήν Διάρκειαν τοῦ Ἔτους

ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ ΜΟΣΧΑΣ

ΜΟΣΧΑ

Πόλις τῆς Μόσχας

ΜΟΣΧΑ – ΚΡΕΜΛΙΝΟΝ – ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

Διά περαιτέρω πληροφορίας, διαθεσιμότητα, τιμάς καί κρατήσεις, παρακαλῶ ὅπως ἐπικοινωνήσατε μέ τό Τουριστικόν Γραφεῖον ΥΦΗΛΙΟΣ  τηλεφωνικῶς εἰς τό +30-210-5236263, ἤ ἠλεκτρονικῶς εἰς τήν διεύθυνσιν [email protected], ἤ συμπληρώνοντας τήν ἠλεκτρονικήν αἵτησιν ἐπικοινωνίας.

ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

Αἱ ιδέες μας διά προγράμματα θά σᾶς προσφέρουν τήν ἀφετηρίαν καὶ τήν ἔμπνευσιν διά νά ἐπιλέξετε, ἤ καὶ νά δημιουργήσετε τό ταξίδι σας.

ΕΥΡΥΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

Ἔχουμε καταρτίσει ἕνα κατάλογον ἐπιλεγμένων δρομολογίων εἰς διαφόρους προορισμούς. Κάνετε τήν ἐπιλογήν σας καί ἐπικοινωνήσατε μαζί μας διά νά σᾶς βοηθήσουμε νά προσαρμόσετε, ἢ καί ἀκόμη διά νά δημιουργήσετε ἕνα πρόγραμμα τό ὁποῖον θά συνᾴδῃ μέ τά ἐνδιαφέροντα σας καί θά προσαρμόζεται εἰς τόν προϋπολογισμόν σας.

Πρόγραμμα

 • Ἡμέρα 1

  ΜΟΣΧΑ

  Ἄφίξις εἰς τήν Μόσχαν. Ὑποδοχή ἀπό τόν ἐκρόσωπόν μας καὶ μεταφορά εἰς τό ξενοδοχεῖον. Ὑπόλοιπον τῆς ἡμέρας ἐλεύθερον. Διανυκτέρευσις εἰς τό ξενοδοχεῖον.

 • Ἡμέρα 2

  ΜΟΣΧΑ

  Πρόγευμα. Πανοραμική περιήγησις τῆς Μόσχας διά μίαν πρώτην γνωριμίαν μέ τήν πρωτεύουσαν τῆς Ῥωσσίας.

  Λόφοι τῶν Σπουργιτιῶν διά μίαν ἀπίστευτον θέαν τῆς πόλεως ἀπό ἔνα παρατηρητήριον, κρατικόν πανεπιστήμιον τῆς Μόσχας τό ὁποίον ἀποτελεῖ παράδειγμα ἀρχιτεκτονικῆς ἀπό τήν ἐποχήν τοῦ Στάλιν, μοναστήριον «Novodevichiy», διπλωματικό χωριό «Tushino», πάρκον τῆς Νίκης, Ἀψίς τοῦ Θριάμβου, καὶ τάς ὁδούς Κουτούζωφ καί Αρμπάτ. Ὑπόλοιπον τῆς ἡμέρας ἐλεύθερον. Διανυκτέρευσις εἰς τό ξενοδοχεῖον.

  Ἡμέρα 2

 • Ἡμέρα 3

  ΜΟΣΧΑ

  Πρόγευμα. Ἐπίσκεψις εἰς τό Κρεμλῖνον τῆς Μόσχας καί εἰς τούς καθεδρικούς ναούς τοῦ Κρεμλίνου. Κρεμλῖνον, ὁ ἀρχαῖος πύργος καί τό κέντρον τῆς πολιτικῆς ζωῆς καί κρατικῆς ἐξουσίας τῆς Ῥωσσίας. Καθεδρικός ναός τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, καθεδρικός ναός τοῦ Ἀρχαγγέλου καί καθεδρικός ναός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Κόκκινη πλατεῖα μόλις ἔξω ἀπό τά τείχη τοῦ Κρεμλίνου, Μαυσωλεῖον τοῦ Λένιν, τό ὡρολόγιον εἰς τόν Πύργον τοῦ Σωτῆρος (Spasskaya) – δείχνοντας τήν πλέον ἀκριβῆ ὥρα τῆς Μόσχας, τό Μουσεῖον Ἱστορίας, τόν ὡραῖον καθεδρικόν ναόν τοῦ Ἀγίου Βασιλείου, καί τόν καθεδρικόν ναόν τοῦ Καζάνσκι. Ὑπόλοιπον τῆς ἡμέρας ἐλεύθερον. Διανυκτέρευσις εἰς τό ξενοδοχεῖον.

 • Ἡμέρα 4

  ΜΟΣΧΑ

  Πρόγευμα. Μεταφορά εἰς τόν ἀερολιμένα διά τελικήν ἀναχώρησιν.

  Ἡμέρα 4

Διά Κρατήσεις

Τό ἀνωτέρω πρόγραμμα εἶναι ἐνδεικτικόν. Ἐπικοινωνήσατε μαζί μας διά λεπτομέρειας (ἡμερομηνίαι, κόστος, κλπ.), διά παρόμοια προγράμματα εἰς τά ὁποία μπορεῖτε νά συμμετάσχετε, ἤ, ζητήσατέ μας νά σᾶς δημιουργήσουμε κἄποιο πρόγραμμα εἰς τά μέτρα σας καὶ τό ὁποῖον θά ἀνταποκρίνεται πλήρως εἰς τάς ἀπαιτήσεις σας.

Διατί δέν παρουσιάζουμε σταθεράς τιμάς: Ὅλα μας τά προγράμματα εἶναι εἰδικῶς σχεδιασμένα οὔτως ὥστε νά μπορέσουμε νά προσφέρουμε τήν καλλιτέραν δυνατήν ἐξυπηρέτησιν καθώς καὶ σχέσιν ποιότητος/τιμῆς. Ἐπιλέγουμε μετά προσοχῆς τούς χώρους διαμονῆς, τάς πτῆσεις, καὶ ἄλλας ὑπηρεσίας αἱ ὁποῖαι θά ἐξυπηρετήσουν κατά τόν καλλίτερον δυνατόν τρόπoν ἕνα συγκεκριμένον ταξίδι. Καὶ λόγῳ πού πολλά ἀπό τά ταξίδια μας δέν ἔχουν προκαθωρισμένας ἡμερομηνίας, δέν εἶναι δυνατόν νά καθορισθῇ μία σταθερά τιμή. Προσπαθοῦμε πάντα νά σᾶς παρέχουμε τήν καλλιτέραν δυνατήν τιμήν διά τό χρονικόν διάστημα πού θά ἐπιλέξετε νά ταξιδέψετε. Ἐπιλέξατε τό πρόγραμμά σας καὶ ἐπικοινωνήσατε μαζί μας.

e-banner-ATT100
IATA logoHATTA logo
© Copyright - Hyfelios Travel
error: Content is protected !!