Ἑλλάς

Ἐπισκεφθῆτε τήν Ἑλλάδα μέ τό Ταξιδιωτικόν Πρακτορεῖον Ὑφήλιος.

 

 • Ἀνακαλύψατε τήν Ἑλλάδα, τό λίκνον τοῦ Δυτικοῦ Πολιτισμοῦ καὶ τήν γενέτειραν τῆς Δημοκρατίας.
 • Ἐπισκεφθῆτε τά μαγευτικά τοπία, τάς ἐκπληκτικάς παραλίας καί τάς πανευμόρφους νήσους τῆς Ἑλλάδος.
 • Ἐξερευνήσατε τόν μοναδικόν ἀρχαιολογικόν χῶρον τῆς Ἀκροπόλεως καὶ τοῦ Παρθενῶνος.
 • Ἀνακαλύψατε τό πολύ καλῶς διατηρημένον Ἀνάκτορον τοῦ βασιλέως Μίνωος εἰς τήν νῆσον Κρήτην.
 • Ἐπισκεφθῆτε τά ἀπίστευτα θρησκευτικά ἀξιοθέατα τῆς Δήλου καὶ τῆς Πάτμου.
 • Δειπνήσατε εἰς κἄποιαν παραδοσιακήν Ἑλληνικήν ταβέρναν, γευθῆτε τήν Ἑλληνικήν μαγειρικήν καί ζήσατε τήν Ἑλληνικήν φιλοξενίαν.
 • Περιηγηθῆτε εἰς τήν Ὀλυμπίαν, τήν γενέτειραν τῶν ἀρχαίων Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων καί τό σημαντικότερον θρησκευτικόν καί ἀθλητικόν κέντρον τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος.
 • Ἐξερευνήσατε τό Αἰγαῖον πέλαγος ναυλώνοντας τό άποκλειστικῶς δικόν σας σκάφος καὶ ἀπολαύσατε ἐξατομικευμένας διακοπάς μέ τήν οίκογένειάν σας ἤ μέ φίλους.

 

Αἱ υπηρεσίαι μας περιλαμβάνουν:

 • Τακτοποιήσεις μετακινήσεων (εἰσιτήρια ἀεροπορικά, σιδηροδρομικά, ἀκτοπλοϊκά, λεωφορείων, κλπ.).
 • Τακτοποιήσεις διαμονῆς.
 • Διοργάνωσις ἐκδρομών & προγραμματισμός δρομολογίων.
 • Ἀρχηγία καὶ ξενάγησις ἐκδρομῶν.

Εἴτε ἐνδιαφέρεσθε διά ἀτομικόν ταξίδι, εἴτε διά ὁμαδικόν, ἐπιλέξατε τόν τύπον ταξιδίου τόν ὁποῖον θέλετε ἀπό τά προϊόντα μας, ἤ ἐπικοινωνήσατε μαζί μας καὶ ζητήσατέ μας νά σᾶς σχεδιάσουμε ἕνα ἐξατομικευμένον ταξίδι τό ὀποῖον καὶ θά ταιριάζῃ καλλίτερα εἰς τάς ἀπαιτήσεις σας.

 

 • Ἐνημερωθεῖτε διά ὅλα τά ἐξειδικευμένα ταξιδιωτικά μας προγράμματα.
 • Ἐπικοινωνήσατε μαζί μας διά νά ὀργανώσουμε τήν ἐξειδικευμένην περιήγησίν σας, ἤ τάς ταξιδιωτικάς σας ἀνάγκας.

Ἑλλάς

Ἡ Ἑλλάς εἶναι τό Λίκνον τοῦ Δυτικοῦ Πολιτισμοῦ.

Ἡ Ἑλλάς σήμερον εἷναι ἔνας πολὺ δημοφιλὴς τουριστικός προορισμὸς καὶ μία ἐκ τῶν πλέον ἐπισκεπτέων χωρῶν τῆς Εὐρώπης καὶ τοῦ κόσμου. Προσελκύει περίπου 30 ἑκατομμύρια ἐπισκέπτας ἐτησίως δία τὴν πλουσίαν πνευματικήν παράδοσιν καὶ ἱστορίαν της, ἡ ὁποία ἀντικατοπτρίζεται κατά μεγάλον βαθμόν ἀπὸ τά 18 Μνημεῖα Παγκοσμίου Κληρονομίας τῆς UNESCO, καθὼς καὶ διά τήν ὡραῖαν φῦσιν, τὸ καλὸν κλῖμα, τά πολιτιστικά ἀξιοθέατα, τὰ μουσεῖα, τούς ἀρχαιολογικούς χώρους, τήν μεγάλην ἀκτογραμμήν, τάς μαρίνας, τὰ παραθαλάσσια θέρετρα καὶ ἐγκαταστάσεις, τάς θαυμασίας παραλίας, καὶ τάς πολλάς πανευμόρφους καί εἰδυλλιακάς νήσους (περί τάς 6000 νήσους καὶ νησίδας).

Ὁ Κλασσικὸς Τουρισμός, ὁ Θρησκευτικὸς Τουρισμός, αἱ  Προσκυνηματικαί Περιηγήσεις, ὁ Οἰκοτουρισμός, ὁ Συνεδριακὸς Τουρισμός, ὁ Ἰατρικὸς Τουρισμός, ὁ Ἐναλλακτικὸς Τουρισμὸς καθὼς καὶ ὁ Ἐποχιακὸς Τουρισμὸς προσφέρονται ἐν Ἑλλάδι.

Ἐκ τῶν σημαντικοτέρων καὶ δημοφιλεστέρων τουριστικῶν προορισμῶν τῆς χώρας εἶναι ἡ πρωτεύουσα Ἀθῆναι, αἱ νῆσοι Θήρα(Σαντορίνη), Μύκονος, Ῥόδος, Κέρκυρα καὶ Κρήτη, καθώς καὶ ἡ χερσόνησος τῆς Χαλκιδικῆς.

Εἴτε ἀναζητεῖτε ὄμορφες χαλαρωτικές διακοπές, εἴτε ἐκπαιδευτικάς ἢ θρησκευτικάς περιηγήσεις, ἢ ἴσως τὴν διοργάνωσιν τυχόν συνεδρείου, τότε ἡ Ἑλλὰς εἷναι ὁ προορισμὸς σας.

Ἐπιλέξατε ἀπὸ τὰς ἐκδρομὰς τοῦ ὑπὸ τὴν κατηγορίαν Προορισμοὶ / Ἑλλάς, ἢ ἐπικοινωνήσατε μαζί μας εἰς τό Ταξιδιωτικὀν Πρακτορεῖον ΥΦΗΛΙΟΣ δία νά σᾶς βοηθήσουμε νά ὀργανώσετε μίαν μοναδικὴν καὶ ἀξέχαστον ἐπίσκεψιν εἰς τὴν Ἑλλάδα, εἰς τὴν γενέτηραν τοῦ Δυτικοῦ μας Πολιτισμοῦ, εἰς τό Κατοικητήριον τῶν Θεῶν.

Θεόδωρος Βαράκλας

ΥΦΗΛΙΟΣ – Ταξίδια καὶ Τουρισμός

e-banner-ATT100
IATA logoHATTA logo
© Copyright - Hyfelios Travel
error: Content is protected !!