Προσεχῆ Ταξίδια

Ὁποιανδήποτε ἐποχήν τοῦ ἔτους καὶ ἄν θελήσετε νά ταξιδέψετε, ἔχουμε κάτι ἔτοιμον διά νά σᾶς προσφέρομεν.

  • Ἐπιλέξατε ἀπό τόν κατάλογόν μας μέ τά καλῶς ὀργανωμένα ταξίδια καὶ κλείσατε ἀξέχαστες διακοπές.
  • Εὕρετε τό ταξίδι τό ὁποῖον ἰκανοποιεῖ καλλίτερα τά ἀνάγκας σας, καὶ κάμετε τήν κράτησίν σας ἐγκαίρως.
  • Μήν χάσετε τήν εὐκαιρίαν διά νά κάνετε τίς ἐπόμενες διακοπές σας μίαν ἐπιτυχίαν.

Αἱ υπηρεσίαι μας περιλαμβάνουν:

  • Τακτοποιήσεις μετακινήσεων (εἰσιτήρια ἀεροπορικά, σιδηροδρομικά, ἀκτοπλοϊκά, λεωφορείων, κλπ.).
  • Τακτοποιήσεις διαμονῆς.
  • Διοργάνωσις ἐκδρομών & προγραμματισμός δρομολογίων.
  • Ἀρχηγία καὶ ξενάγησις ἐκδρομῶν.

Εἴτε ἐνδιαφέρεσθε διά ἀτομικόν ταξίδι, εἴτε διά ὁμαδικόν, ἐπιλέξατε τόν τύπον ταξιδίου τόν ὁποῖον θέλετε ἀπό τά προϊόντα μας, ἤ ἐπικοινωνήσατε μαζί μας καὶ ζητήσατέ μας νά σᾶς σχεδιάσουμε ἕνα ἐξατομικευμένον ταξίδι τό ὀποῖον καὶ θά ταιριάζῃ καλλίτερα εἰς τάς ἀπαιτήσεις σας.

 

  • Ἐνημερωθεῖτε διά ὅλα τά ἐξειδικευμένα ταξιδιωτικά μας προγράμματα.
  • Ἐπικοινωνήσατε μαζί μας διά νά ὀργανώσουμε τήν ἐξειδικευμένην περιήγησίν σας, ἤ τάς ταξιδιωτικάς σας ἀνάγκας.

ΠΡΟΣΕΧΗ ΤΑΞΙΔΙΑ

Τό Ταξιδιωτικόν Πρακτορεῖον ΥΦΗΛΙΟΣ σᾶς ταξιδεύει ἐδῶ καὶ τριάκοντα ἔτη. Πραγματοποιεῖ ταξίδια ὁμαδικά καὶ ἀτομικά, ὅλων τῶν τύπων καὶ μορφῶν τοῦ τουρισμοῦ, εἱς πολλάς χώρας τοῦ κόσμου μέ τήν ἐμπειρίαν καὶ ποιότητα αἱ ὁποῖαι τό χαρακτηρίζουν.

Μέ ἰδιαιτέραν προσοχήν, μελετᾶμε καὶ σχεδιάζουμε τά ἐπόμενα ταξίδια μας, τά ὁποῖα καὶ σᾶς προτείνουμε.

Βάσει τῆς ἐμπειρίας τοῦ Ταξιδιωτικοῦ μας Γραφείου, δημιουργοῦμεν τήν καταλληλοτέραν διαδρομήν διά ὅλα τά προγράμματα τῶν ἐκδρομῶν μας, τά ὁποῖα συνδυάζουν τά καλλίτερα ταξιδιωτικά μέσα, πλούσιον πρόγραμμα περιηγήσεων, κατάλληλα καταλύματα διαμονῆς, ὡς καὶ τήν ένδεδειγμένην ξενάγησιν.

Ὄποιαν ἐποχήν τοῦ ἔτους καὶ ἄν θελήσετε νά ταξιδέψετε, ἔχομεν κἄτι ἔτοιμον νά σᾶς προσφέρομεν.

Μήν χάσετε τήν εὐκαιρίαν !

Δηλώσατε τήν συμμετοχήν σας εἰς τό ἐπόμενον ταξίδι διά μίαν ὡραῖαν ἀνάμνησιν καὶ ἐμπειρίαν.

Θεόδωρος Βαράκλας

ΥΦΗΛΙΟΣ – Ταξίδια καὶ Τουρισμός

e-banner-ATT100
IATA logoHATTA logo
© Copyright - Hyfelios Travel
error: Content is protected !!