• Διάρκεια

  Τέσσαρες Ἡμέραι

 • Τοποθεσίαι

  ΑΙΓΥΠΤΟΣ: Κάϊρον – Σακκάρα

 • Ἡμερομηνίαι

  Καθ’ ὅλην τήν διάρκειαν τοῦ ἔτους

 • Κρατήσεις

  Καλέσατε +30-210-5236263

Καθ’ὅλην τήν διάρκειαν τοῦ ἔτους

Τετραήμερος Ἐπίσκεψις εἰς Αἴγυπτον

Κάϊρον – Σακκάρα

Κλασσικός καί πολιτιστικός γῦρος τῆς Αἰγύπτου

Κάϊρον – Ἀρχαιολογικόν Μουσεῖον – Ἀρχαία Μέμφις – Σακκάρα

Διά περαιτέρω πληροφορίας, διαθεσιμότητα, τιμάς καί κρατήσεις, παρακαλῶ ὅπως ἐπικοινωνήσατε μέ τό Τουριστικόν Γραφεῖον ΥΦΗΛΙΟΣ  τηλεφωνικῶς εἰς τό +30-210-5236263, ἤ ἠλεκτρονικῶς εἰς τήν διεύθυνσιν [email protected], ἤ συμπληρώνοντας τήν ἠλεκτρονικήν αἵτησιν ἐπικοινωνίας.

Καλλιτέρα Ἐπιλογή

Αἱ ἰδέαι μας περί δρομολογίων θά σᾶς προσφέρουν τήν ἀφετηρίαν καὶ τήν ἔμπνευσιν διά νά ἐπιλέξετε ἀπό τά ὑπάρχοντα προγράμματα, ἤ μέ τήν βοήθειάν μας, νά δημιουργήσετε ἕνα ταξίδι εἰς τά μέτρα σας.

Εὐρεῖα Ἐπιλογή

Ἔχουμε καταρτίσει ἕνα κατάλογον ἐπιλεγμένων δρομολογίων εἰς διαφόρους προορισμούς. Κάνετε τήν ἐπιλογήν σας καί ἐπικοινωνήσατε μαζὶ μας διὰ νὰ σᾶς βοηθήσουμε νὰ προσαρμόσετε, ἢ καί ἀκόμη διὰ νὰ δημιουργήσετε ἕνα πρόγραμμα τὸ ὁποῖον θὰ συνᾴδῃ μὲ τὰ ἐνδιαφέροντα σας καί θὰ προσαρμόζεται εἰς τὸν προϋπολογισμὸν σας.

.

Ὅροι καί Προϋποθέσεις

Παρακαλοῦμεν ὅπως διαβάσετε προσεκτικῶς τούς ὅρους καί προϋποθέσεις συμμετοχῆς τοῦ Πρακτορείου μας πρωτοῦ προβῆτε είς οἰανδήποτε κράτησιν μαζί μας.

Πρόγραμμα

 • ΗΜΕΡΑ 1

  ΚΑΪΡΟΝ

  Ἄφιξις εἰς τόν διεθνῆ Ἀερολιμένα τοῦ Καΐρου. Μεταφορά εἰς τό ξενοδοχεῖον. Ὑπόλοιπον τῆς ἡμέρας ἐλεύθερον.

 • ΗΜΕΡΑ 2

  ΚΑΪΡΟΝ-ΝΕΚΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΜΦΙΔΟΣ-ΣΑΚΚΑΡΑ

  Ὁλοήμερος περιήγησις εἰς τήν Άρχαίαν Μέμφιδα ἤ Γκίζα καὶ εἰς τὴν Σακκάρα. Μεγάλαι Πυραμίδες, τοῦ Χέοπος τοῦ Χεφρήνου καὶ τοῦ Μυκερίνου, καὶ ἡ μεγαλοπρεπὴς Σφίγξ. Τό ἀπόγευμα ἐπίσκεψις εἰς τό Χάν Ἔλ Χαλίλη, τήν ὑπαίθριον ἀγοράν.

  ΗΜΕΡΑ 2

 • ΗΜΕΡΑ 3

  ΚΑΪΡΟΝ

  Ὁλοήμερος γῦρος τοῦ Καΐρου. Ἀρχαιολογικόν Μουσεῖον, Ἀκρόπολις τοῦ Σαλαντίν, Κοπτική Κρεμαστήν ἐκκλησίαν, Ναός Ἁγίου Σεργίου  καὶ Συναγωγή τοῦ Μπέν Ἔζρα.

  Τὸ βράδυ προαιρετικόν δεῖπνον ἐπὶ πλωτοῦ ἑστιατορίου εἰς τὸν Νεῖλον μέ ζωντανόν μουσικοχορευτικόν πρόγραμμα.

 • ΗΜΕΡΑ 4

  ΚΑΪΡΟΝ

  Μεταφορά εἰς τόν διεθνῆ Ἀερολιμένα τοῦ Καΐρου διά τελικήν ἀναχώρησιν.

  ΗΜΕΡΑ 4

Διά Κρατήσεις

Τό ἀνωτέρω πρόγραμμα εἶναι ἐνδεικτικόν. Ἐπικοινωνήσατε μαζί μας διά λεπτομέρειας (ἡμερομηνίαι, κόστος, κλπ.), διά παρόμοια προγράμματα εἰς τά ὁποία μπορεῖτε νά συμμετάσχετε, ἤ, ζητήσατέ μας νά σᾶς δημιουργήσουμε κἄποιο πρόγραμμα εἰς τά μέτρα σας καὶ τό ὁποῖον θά ἀνταποκρίνεται πλήρως εἰς τάς ἀπαιτήσεις σας.

Διατί δέν παρουσιάζουμε σταθεράς τιμάς: Ὅλα μας τά προγράμματα εἶναι εἰδικῶς σχεδιασμένα οὔτως ὥστε νά μπορέσουμε νά προσφέρουμε τήν καλλιτέραν δυνατήν ἐξυπηρέτησιν καθώς καὶ σχέσιν ποιότητος/τιμῆς. Ἐπιλέγουμε μετά προσοχῆς τούς χώρους διαμονῆς, τάς πτῆσεις, καὶ ἄλλας ὑπηρεσίας αἱ ὁποῖαι θά ἐξυπηρετήσουν κατά τόν καλλίτερον δυνατόν τρόπoν ἕνα συγκεκριμένον ταξίδι. Καὶ λόγῳ πού πολλά ἀπό τά ταξίδια μας δέν ἔχουν προκαθωρισμένας ἡμερομηνίας, δέν εἶναι δυνατόν νά καθορισθῇ μία σταθερά τιμή. Προσπαθοῦμε πάντα νά σᾶς παρέχουμε τήν καλλιτέραν δυνατήν τιμήν διά τό χρονικόν διάστημα πού θά ἐπιλέξετε νά ταξιδέψετε. Ἐπιλέξατε τό πρόγραμμά σας καὶ ἐπικοινωνήσατε μαζί μας.

e-banner-ATT100
IATA logoHATTA logo
© Copyright - Hyfelios Travel
error: Content is protected !!