• Διάρκεια

  Τέσσαρες Ἡμέραι

 • Τοποθεσίαι

  ΙΣΡΑΗΛ: Ἱεροσόλυμα – Ἱεριχώ – Νεκρά Θάλασσα – Μασσάντα

 • Ἡμερομηνίαι

  Καθ’ὅλην τήν διάρκειαν τοῦ ἔτους

 • Κρατήσεις

  Καλέσατε +30-210-5236263

Καθ’ὅλην τήν διάρκειαν τοῦ ἔτους

Τετραήμερος Ἐκδρομή εἰς τά Ἱεροσόλυμα καί τήν Νεκράν Θάλασσαν

Ἱεροσόλυμα – Ἱεριχώ – Νεκρά Θάλασσα – Μασσάντα

Κλασσικός καί Πολιτιστικός Γῦρος τοῦ Ἰσραήλ

Ἱεροσόλυμα – Ναός τῆς Ἀναστάσεως – Πανάγιος Τάφος – Γεθσημανή – Ὄρος Σκοπός – Νεκρά Θάλασσα – Μασσάντα

Διά περαιτέρω πληροφορίας, διαθεσιμότητα, τιμάς καὶ κρατήσεις, παρακαλῶ ὅπως ἐπικοινωνήσατε μέ τό Τουριστικόν Γραφεῖον ΥΦΗΛΙΟΣ  τηλεφωνικῶς εἰς τό +30-210-5236263, ἤ ἠλεκτρονικῶς εἰς τήν διεύθυνσιν [email protected], ἤ συμπληρώνοντας τήν ἠλεκτρονικήν αἵτησιν ἐπικοινωνίας.

Καλλιτέρα Ἐπιλογή

Αἱ ἰδέαι μας περί δρομολογίων θά σᾶς προσφέρουν τήν ἀφετηρίαν καί τήν ἔμπνευσιν διά νά ἐπιλέξετε ἀπό τά ὑπάρχοντα προγράμματα, ἤ μέ τήν βοήθειάν μας, νά δημιουργήσετε ἕνα ταξίδι εἰς τά μέτρα σας.

Εὐρεῖα Ἐπιλογή

Ἔχουμε καταρτίσει ἕνα κατάλογον ἐπιλεγμένων δρομολογίων εἰς διαφόρους προορισμούς. Κάνετε τήν ἐπιλογήν σας καὶ ἐπικοινωνήσατε μαζὶ μας διὰ νὰ σᾶς βοηθήσουμε νὰ προσαρμόσετε, ἢ καί ἀκόμη διὰ νὰ δημιουργήσετε ἕνα πρόγραμμα τὸ ὁποῖον θὰ συνᾴδῃ μὲ τὰ ἐνδιαφέροντα σας καί θὰ προσαρμόζεται εἰς τὸν προϋπολογισμὸν σας.

Ὅροι καί Προϋποθέσεις

Παρακαλοῦμεν ὅπως διαβάσετε προσεκτικῶς τούς ὅρους καί προϋποθέσεις συμμετοχῆς τοῦ Πρακτορείου μας πρωτοῦ προβῆτε είς οἰανδήποτε κράτησιν μαζί μας.

Πρόγραμμα

 • Ἡμέρα 1

  ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

  Ἄφιξις εἰς τόν ἀερολιμένα τοῦ Τέλ Ἀβίβ. Μεταφορά εἰς τά Ἱεροσόλυμα καί τακτοποίησις εἰς τό ξενοδοχεῖον.

 • Ἡμέρα 2

  ΙΕΡΙΧΩ-ΜΑΣΣΑΝΤΑ-ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

  Ὁλοήμερος ἐπίσκεψις εἰς τήν Ἱεριχώ καί τήν Νεκράν Θάλλασσαν. Πανοραμική θέα τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου, πέρασμα ἀπό τήν πόλιν τῆς Ἱεριχοῦς, καί ἀναχώρησις διά τήν Μασσάντα. Ἐπίσκεψις τῆς Μασσάντα καί τό ἀπόγευμα εἶναι ἀφιερωμένον εἰς μίαν μοναδικὴν ἐμπειρίαν κολυμβήσεως εἰς τά ὕδατα τῆς Νεκρᾶς Θαλάσσης. Ἐπιστροφὴ εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ.

  Ἡμέρα 2

 • Ἡμέρα 3

  ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

  Ὁλοήμερος ἐπίσκεψις περιοχῶν τῶν Ἱεροσολύμων. Πανοραμικὴ θέα τῆς Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ τὸ Ὄρος Σκοπός, Γεθσημανή, κοιλάς Κιντρόν, παλαιά πόλις, ὁδός τοῦ Μαρτυρίου καί ναός τῆς Ἀναστάσεως. Ἐλεύθερος χρόνος εἰς τήν παλαιάν πόλιν.

 • Ἡμέρα 4

  ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ-ΤΕΛ ΑΒΙΒ

  Μεταφορά εἰς τόν ἀερολιμένα τοῦ Τέλ Ἀβίβ διά τελικήν ἀναχώρησιν.

  Ἡμέρα 4

Διά Κρατήσεις

Τό ἀνωτέρω πρόγραμμα εἶναι ἐνδεικτικόν. Ἐπικοινωνήσατε μαζί μας διά λεπτομέρειας (ἡμερομηνίαι, κόστος, κλπ.), διά παρόμοια προγράμματα εἰς τά ὁποία μπορεῖτε νά συμμετάσχετε, ἤ, ζητήσατέ μας νά σᾶς δημιουργήσουμε κἄποιο πρόγραμμα εἰς τά μέτρα σας καὶ τό ὁποῖον θά ἀνταποκρίνεται πλήρως εἰς τάς ἀπαιτήσεις σας.

Διατί δέν παρουσιάζουμε σταθεράς τιμάς: Ὅλα μας τά προγράμματα εἶναι εἰδικῶς σχεδιασμένα οὔτως ὥστε νά μπορέσουμε νά προσφέρουμε τήν καλλιτέραν δυνατήν ἐξυπηρέτησιν καθώς καὶ σχέσιν ποιότητος/τιμῆς. Ἐπιλέγουμε μετά προσοχῆς τούς χώρους διαμονῆς, τάς πτῆσεις, καὶ ἄλλας ὑπηρεσίας αἱ ὁποῖαι θά ἐξυπηρετήσουν κατά τόν καλλίτερον δυνατόν τρόπoν ἕνα συγκεκριμένον ταξίδι. Καὶ λόγῳ πού πολλά ἀπό τά ταξίδια μας δέν ἔχουν προκαθωρισμένας ἡμερομηνίας, δέν εἶναι δυνατόν νά καθορισθῇ μία σταθερά τιμή. Προσπαθοῦμε πάντα νά σᾶς παρέχουμε τήν καλλιτέραν δυνατήν τιμήν διά τό χρονικόν διάστημα πού θά ἐπιλέξετε νά ταξιδέψετε. Ἐπιλέξατε τό πρόγραμμά σας καὶ ἐπικοινωνήσατε μαζί μας.

e-banner-ATT100
IATA logoHATTA logo
© Copyright - Hyfelios Travel
error: Content is protected !!