Ταξιδιωτικοί Προορισμοί

Ἐπιλέξατε τόν Ταξιδιωτικόν σας προορισμόν καὶ ἐπικοινωνήσατε μέ τό Πρακτορεῖον Ταξιδίων Ὑφήλιος διά νά ὀργανώσετε τό ταξίδι σας.

  • Ταξιδέψατε ἀνά τήν Ὑφήλιον, ταξιδέψατε πρός νέους προορισμούς. Ἐπισκεφθῆτε νέα μέρη, διαφορετικάς ἡπείρους, διαφορετικάς χώρας καὶ ἀνακαλύψατε νέα μέρη.
  • Ὑπάρχει ἕνας πλούσιος κόσμος ταξιδιών ἐκεῖ ἔξω. Κάμετε τήν ἐπιλογήν σας καὶ ἡμεῖς θά κάνουμε τό ταξίδι σας πραγματικότητα.
  • Ἀπό τήν Εὐρώπην ἕως τήν Ἀφρικήν, ἀπό τήν Ἀσίαν ἕως τήν Ὠκεανίαν, ἀπό τήν Βόρειον Ἀμερικήν ἕως τήν Νότιον Ἀμερικήν καὶ ἀπό τήν Ἀρκτικήν ἕως τήν Ἀνταρκτικήν. Αἱ ἐπιλογαί προορισμοῦ εἶναι ἀτελείωτοι.
  • Ἀναζητῆτε μίαν περιπέτειαν, μίαν κλασσικήν περιήγησιν, μίαν σύντομον ἀπόδρασιν, ἤ χαλαρωτικάς διακοπάς; Ὑπάρχει πάντα ὁ κατάλληλος προορισμός διά νά ἐκπληρώσετε τό ὄνειρόν σας.

Αἱ υπηρεσίαι μας περιλαμβάνουν:

  • Τακτοποιήσεις μετακινήσεων (εἰσιτήρια ἀεροπορικά, σιδηροδρομικά, ἀκτοπλοϊκά, λεωφορείων, κλπ.).
  • Τακτοποιήσεις διαμονῆς.
  • Διοργάνωσις ἐκδρομών & προγραμματισμός δρομολογίων.
  • Ἀρχηγία καὶ ξενάγησις ἐκδρομῶν.

Εἴτε ἐνδιαφέρεσθε διά ἀτομικόν ταξίδι, εἴτε διά ὁμαδικόν, ἐπιλέξατε τόν τύπον ταξιδίου τόν ὁποῖον θέλετε ἀπό τά προϊόντα μας, ἤ ἐπικοινωνήσατε μαζί μας καὶ ζητήσατέ μας νά σᾶς σχεδιάσουμε ἕνα ἐξατομικευμένον ταξίδι τό ὀποῖον καὶ θά ταιριάζῃ καλλίτερα εἰς τάς ἀπαιτήσεις σας.

 

  • Ἐνημερωθεῖτε διά ὅλα τά ἐξειδικευμένα ταξιδιωτικά μας προγράμματα.
  • Ἐπικοινωνήσατε μαζί μας διά νά ὀργανώσουμε τήν ἐξειδικευμένην περιήγησίν σας, ἤ τάς ταξιδιωτικάς σας ἀνάγκας.

Ταξιδιωτικοί Προορισμοί

Ἡ ἐπιλογὴ ἑνὸς ταξιδιωτικοῦ προορισμοῦ μπορεῖ νὰ εἶναι καί μία πραγματικὴ πρόκλησις. Ὑπάρχουν πάρα πολλαί χῶραι εἰς τὸν κόσμον καὶ δὲν εἶναι τόσον εὔκολον νὰ περιορίσουμε τὴν ἐπιλογήν.

Εἰς τὸ Ταξιδιωτικὸν Πρακτορεῖον ΥΦΗΛΙΟΣ ὀργανώνουμε ταξίδια πρὸς πολλὰ μέρη τοῦ κόσμου. Ἔχουμε μίαν μεγάλην ποικιλίαν ἐκδρομῶν διὰ κάθε ἕνα ἀπὸ τοὺς προορισμοὺς μας καὶ προσφέρουμε μίαν μεγάλην ποικιλίαν ταξιδιωτικῶν ἐπιλογῶν.

Ὑπάρχουν 195 χῶραι τὰς ὁποίας δύνασθε νὰ ἐπισκεφθῆτε καὶ μίαν ἀτελείωτον σειρὰν ἀξιόλογων προορισμῶν εἰς ὅλον τὸν κόσμον. Ἁπλῶς, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ πᾶτε παντοῦ. Ἡ συμβουλὴ μας εἶναι νὰ ἐπιλέξετε ἕνα ταξίδι μὲ μεγαλυτέραν διαμονήν εἰς μίαν χώραν, παρὰ νὰ ἐπισκεφθῆτε πολλὰ μέρη ἢ μερικὰς χώρας ταυτοχρόνως. Αὐτὸ θὰ σᾶς βοηθήση νὰ γνωρίσετε ἕνα μέρος καλλίτερα καὶ νὰ ἀποτυπώσετε ἀρκετὰς ἀπὸ τὰς ἰδιομορφίας καὶ συνηθείας του.

Λάβετε ὑπ’ὄψιν τὰ ἐνδιαφέροντά σας καὶ ἐπικοινωνήσατε μαζὶ μας διὰ νὰ σᾶς βοηθήσουμε νὰ ἀποφασίσετε καὶ νὰ κάνετε τὴν ἐπιλογὴν σας.

Εἴμεθα ἐδῶ διὰ νὰ σᾶς βοηθήσουμε νὰ ἐπιλέξετε τὸν προορισμὸν τῶν ἑπομένων σας διακοπῶν.

Ἐλᾶτε εἰς τὸ Ταξιδιωτικὸν Πρακτορεῖον ΥΦΗΛΙΟΣ καὶ πολύ σύντομα θὰ ταξιδεύετε, εἴτε ὁδικῶς, εἴτε ἀτμοπλοϊκῶς, εἴτε ἀεροπορικῶς.

Θεόδωρος Βαράκλας

ΥΦΗΛΙΟΣ – Ταξίδια καὶ Τουρισμός

e-banner-ATT100
IATA logoHATTA logo
© Copyright - Hyfelios Travel
error: Content is protected !!