Θρησκευτικός Τουρισμός

Ὁ βασικός τομέας ἐξειδικεύσεώς μας εἶναι ὁ Θρησκευτικός Τουρισμός. Ὑπερτεροῦμεν εἰς τήν διοργάνωσιν Ὁρθοδόξων προσκυνηματικῶν ταξιδίων, ἰδιαιτέρως πρός τήν περιοχήν τῶν Ἁγίων Τόπων.
 • Ἐπιλέξατε ἕνα ἀπό τά ἐξειδικευμένα μας προσκυνηματικά ταξίδια καί ζήσατε μοναδικάς πνευματικάς στιγμάς.
 • Περιπατήσατε εἰς τήν Γῆν τῆς Βίβλου καὶ εἰς τά Βήματα τοῦ Χριστοῦ. Ἐπισκεφθῆτε τήν Γενέτειράν Του εἰς τήν Βηθλεέμ καὶ τόν Πανάγιον καὶ Ζωοδόχον Τάφον Του εἰς τήν Ἱερουσαλήμ.
 • Κάμετε ἕνα προσκύνημα εἰς Ἑλλάδα καὶ εἰς Κύπρον. Ἐπισκεφθῆτε  τόν Ναόν τῆς Παναγίας Εὐαγγελιστρίας εἰς τήν νῆσον Τῆνον, τήν Μονήν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου εἰς τήν Πάτμον, τήν νῆσον τῆς Ἀποκαλύψεως, καὶ εἰς τήν περίφημον Μονήν Σταυροβουνίου ἐν Κύπρῳ, ἡ ὁποῖα ἰδρύθη ἀπό τήν Ἁγίαν Ἑλένην, μητέρα τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου.
 • Ἐπισκεφθῆτε τήν παλαιοτέραν ἐν ἐνεργίᾳ Μονήν τῆς Ὀρθοδοξίας Παγκοσμίως, τήν Μονήν τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης εἰς τό Σινᾶ, μέ τούς περιφήμους θησαυρούς τῆς Βυζαντινῆς τέχνης.
 • Ἐπισκεφθῆτε τά διάσημα ἀξιοθέατα τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί ἐξερευνήσατε τούς Πολιτιστικούς Θησαυρούς τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας ἀπό τήν Ἀγίαν Σοφίαν μέχρι τό Ὀρθόδοξον Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καὶ ἕως τά σπήλαια τῆς Καππαδοκίας.
 • Ταξιδέψατε εἰς τό Παλέρμον(ἀρχαῖα Πάνορμος) τῆς Σικελίας ἐν Ἰταλίᾳ καὶ ἐπισκεφθῆτε τόν Ὀρθόδοξον Νάον τοῦ Ἁγίου Μάρκου τῆς Ἐφέσου, ἤ κάμετε ἕνα ταξίδι εἰς τήν Ῥωσσίαν καὶ προσκυνήσατε εἰς τήν Μονήν τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ-Ντιβέγιεβο ὅπου φυλάσσονται τά λείψανα τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ, ἤ καὶ ἕνα μακρινό ταξίδι διά νά ἐπισκεφθῆτε τήν Ὀρθόδοξον Μονήν τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου εἰς τήν ἔρημον τῆς Ἀριζόνα ἐν Η.Π.Α. διά μερικήν πνευματικήν ἄσκησιν.
Αἱ ὑπηρεσίαι μας περιλαμβάνουν.
 • Τακτοποιήσεις μετακινήσεων (εἰσιτήρια ἀεροπορικά, σιδηροδρομικά, ἀκτοπλοϊκά, λεωφορείων, κλπ.).
 • Τακτοποιήσεις διαμονῆς.
 • Διοργάνωσις ἐκδρομών & προγραμματισμός δρομολογίων.
 • Ἀρχηγία καὶ ξενάγησις ἐκδρομῶν.
Εἴτε ἐνδιαφέρεσθε διά ἀτομικόν ταξίδι, εἴτε διά ὁμαδικόν, ἐπιλέξατε τόν τύπον ταξιδίου τόν ὁποῖον θέλετε ἀπό τά προϊόντα μας, ἤ ἐπικοινωνήσατε μαζί μας καὶ ζητήσατέ μας νά σᾶς σχεδιάσουμε ἕνα ἐξατομικευμένον ταξίδι τό ὀποῖον καὶ θά ταιριάζῃ καλλίτερα εἰς τάς ἀπαιτήσεις σας.
 • Ἐνημερωθεῖτε διά ὅλα τά ἐξειδικευμένα ταξιδιωτικά μας προγράμματα.
 • Ἐπικοινωνήσατε μαζί μας διά νά ὀργανώσουμε τήν ἐξειδικευμένην περιήγησίν σας, ἤ τάς ταξιδιωτικάς σας ἀνάγκας.

Θρησκευτικός Τουρισμός

Τό Τουριστικὸν μας Γραφεῖον, Ταξιδιωτικὸν Πρακτορεῖον ΥΦΗΛΙΟΣ, ἐξειδικεύεται εἰς τὸν χῶρον τοῦ θρησκευτικοῦ Τουρισμοῦ. Δημιουργοῦμεν μίαν προοπτικὴν διὰ ἄτομα τὰ ὁποῖα ἀναζητοῦν μίαν ἐναλλακτικὴν περιήγησιν καὶ ἕνα πνευματικὸν ταξίδι.

Ἐπισκεπτόμεθα Θρησκευτικοὺς Χώρους, Ἱεράς Μονάς, καὶ Ἱερὰ Προσκυνήματα.

Ἐδῶ καὶ τριάντα ἔτη ὀργανώνουμε προσκυνηματικά ταξίδια εἰς διαφόρους θρησκευτικοὺς χώρους καὶ ἰδιαιταίρως πρὸς τοὺς Ἁγίους Τόπους. Τὰ ταξίδια μας πραγματοποιοῦνται καθ’ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ ἔτους καὶ κυρίως κατὰ τὰς μεγάλας Θρησκευτικάς Ἑορτὰς ὅπως τὴν ἑορτὴν τῆς Ἀναστάσεως, τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, κ.ἄ.

Ἀναλαμβάνουμε τὸν σχεδιασμὸν θρησκευτικῶν περιηγήσεων μὲ τοὺς ἐνδιαφερομένους βάση τῶν δικῶν τῶν ἀναγκῶν καὶ ἰδιαίτερων προτιμήσεων. Τὰ δὲ προσκυνηματικά ταξίδια ὑλοποιοῦνται συνήθως εἰς ὁμαδικὸν ἐπίπεδον, ἀλλὰ καὶ εἰς ἀτομικόν.

Ὀργανώνουμε μὲ συνέπειαν τὰ προσκυνηματικά ταξίδια θρησκευτικῶν συλλόγων, θρησκευτικῶν ὀργανώσεων, θρησκευτικῶν σωματείων καὶ ἐνοριῶν.

Ἐπιλέξατε ἀπὸ τὸν κατάλογον τῶν προσκυνηματικῶν μας ἐκδρομῶν, ἢ ἐπικοινωνήσατε μαζὶ μας διὰ νὰ σᾶς ὀργανώσουμε τὴν προσκυνηματικήν ἐκδρομὴν τῶν προτιμήσεων σας.

Θεόδωρος Βαράκλας
ΥΦΗΛΙΟΣ – Ταξίδια καὶ Τουρισμός

e-banner-ATT100
IATA logoHATTA logo
© Copyright - Hyfelios Travel
error: Content is protected !!