Ἀφρική

Ἐπισκεφθῆτε τήν Ἀφρικήν μέ τό Ταξιδιωτικόν Πρακτορεῖον Ὑφήλιος

  • Ἀντικρίσατε τάς ὑπερόχους Μεγάλες Πυραμίδας τῆς Μέμφιδος, καί τόν Φαραωνικόν Ναόν τῶν Θηβῶν εἰς τήν Αἴγυπτον, ὡς καί τά ἐρείπια τῆς ἄλλοτε ἐξεχούσης πόλεως Λέπτις Μάγκνα «Leptis Magna» (Ἑλληνιστικήν Νεάπολιν) εἰς τήν σημερινήν Λιβύην.
  • Περιηγηθῆτε εἰς ἐκκλησίας καί καθεδρικούς ναούς τῆς Ἀλεξανρείας ἐν Αἰγύπτω, καί ἐπισκεφθῆτε Μονάς εἰς τήν γειτονικήν ἔρημον τῆς Νιτρίας, ἤ, παρακολουθήσατε τήν ἱεράν ὁλονύκτιον τελετήν εἰς τήν μονολιθικήν ἐκκλησίαν Μπιέτε Μάριαμ “Biete Maryam” εἰς τήν Λαλιμπέλα τῆς Αἰθιοπίας.
  • Ἐπιλέξατε μίαν κλασσικήν περιήγησιν εἰς τήν Ἀφρικήν καί ἐξερευνήσατε μερικάς ἐκ τῶν καλλιτέρων πόλεων τοῦ κόσμου: τό Κέϊπ Τάουν τῆς Νοτίου Ἀφρικῆς, τό Μαρρακές τοῦ Μαρόκκου, τό Κάϊρον τῆς Αἰγύπτου, τό Λάγος τῆς Νιγηρίας ἤ τήν Πετρίνην Πόλιν εἰς τήν νῆσον τῆς Ζανζιβάρης.
  • Συμμετάσχετε εἰς μίαν πολυτελῆ κρουαζιέρα εἰς τούς ποταμούς Νεῖλον ἤ Ζαμβέζην.
  • Ἐπισκεφθῆτε πολλάς, διαφορετικάς καί ἀκόμη ἐπιζώσας φυλάς τῆς Ἀφρικῆς ἐντός μιᾶς πολιτιστικῆς περιηγήσεως. Οἱ Μαασάϊ τῆς Κένυας καί τῆς Τανζανίας, οἱ Ζουλοῦ τῆς Νοτίου Ἀφρικῆς, οἱ Χίμπα τῆς Βορειοδυτικῆς Ναμίμπια, καί ἄλλαι.
  • Ἀλιεύσατε τήν πέρκαν τοῦ Νείλου εἰς τήν λίμνην Βικτωρίαν τῆς Τανζανίας, παρατηρήσατε πολλά εἴδη πτηνῶν ὅπως τόν Ἀφρικανικόν ἀλιαετόν εἰς τόν Ἐθνικόν Δρυμόν Ἀουάσσ τῆς Αἰθιοπίας, παρακολουθῆσατε τήν μετανάστευσιν μεγάλων ἀγελῶν κοννοχαιτῶν(Γκνοῦ) κατά μῆκος τοῦ οἰκοσυστήματος Σερενγκέτι-Μάρα ἀπό ἕνα ἀερόστατον, ἤ βιώσατε τήν συναρπαστικήν ἐμπειρίαν θηρεύοντας ἕνα ζῶον μέ ὑψηλήν ποιότητα τροπαίου, ὅπως τόν Ἀφρικανικόν καφεϊκόν βούβαλον.
  • Ἀπολαύσατε ἕνα 2-ήμερον ταξίδι μέ καμήλους εἰς τήν Σαχάριαν ἔρημον τῆς Τυνισίας, περάσατε 8 ἡμέρες πεζοπορίας εἰς τόν Ἐθνικόν Δρυμόν Κιλιμαντζάρο τῆς Τανζανίας, ἤ ζήσατε μίαν διανυκτέρευσιν ἐντός σκηνῆς εἰς τήν ὄασιν Τάφιλαλτ τοῦ Μαρόκκου.

Αἱ υπηρεσίαι μας περιλαμβάνουν:

Τακτοποιήσεις μετακινήσεων (εἰσιτήρια ἀεροπορικά, σιδηροδρομικά, ἀκτοπλοϊκά, λεωφορείων, κλπ.).

Τακτοποιήσεις διαμονῆς.

Διοργάνωσις ἐκδρομών & προγραμματισμός δρομολογίων.

Ἀρχηγία καὶ ξενάγησις ἐκδρομῶν.

Εἴτε ἐνδιαφέρεσθε διά ἀτομικόν ταξίδι, εἴτε διά ὁμαδικόν, ἐπιλέξατε τόν τύπον ταξιδίου τόν ὁποῖον θέλετε ἀπό τά προϊόντα μας, ἤ ἐπικοινωνήσατε μαζί μας καὶ ζητήσατέ μας νά σᾶς σχεδιάσουμε ἕνα ἐξατομικευμένον ταξίδι τό ὀποῖον καὶ θά ταιριάζῃ καλλίτερα εἰς τάς ἀπαιτήσεις σας.

 Ἐνημερωθεῖτε διά ὅλα τά ἐξειδικευμένα ταξιδιωτικά μας προγράμματα.

Ἐπικοινωνήσατε μαζί μας διά νά ὀργανώσουμε τήν ἐξειδικευμένην περιήγησίν σας, ἤ τάς ταξιδιωτικάς σας ἀνάγκας.

Ἀφρική

Ἡ Ἀφρική εἶναι ἡ δευτέρα μεγαλυτέρα ἤπειρος τοῦ πλανήτου μας εἰς ἔκτασιν καὶ εἰς πλυθισμόν. Ἔχει κατά προσέγγυσιν ἔκτασιν 30.3 ἑκατομμύρια τ.χλμ. καὶ 1.3 διασεκατομμύρια κατοίκους. Καταλαμβάνει τό 6% τῆς συνολικῆς ἐπιφανείας τῆς Γῆς καὶ τό 20% τῆς συνολικῆς ἐκτάσεως τῆς στερεᾶς τοῦ πλανήτου.

Ἡ Ἀφρική περιλαμβάνει σήμερον 54 πλήρως ἀνεξάρτητα κράτη (χῶραι), τά περισσότερα ἀπό τά ὁποῖα ἐδημιουργήθησαν μετά τόν Δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον.

Ἄν ἔχετε στραμμένο τό βλέμμα σας εἰς μίαν ἐπίσκεψιν πρός τήν Ἀφρικήν, τότε ἐπικοινωνήσατε μαζί μας εἰς τό Ταξιδιωτικόν Πρακτορεῖον ΥΦΗΛΙΟΣ. Τό ἔμπειρον προσωπικόν μας θά σᾶς προσφέρη ἰδέας καὶ θά σᾶς βοηθήση διά νά σχεδιάσετε τό ταξίδι σας εἰς τήν Ἀφρικήν, μίαν χώραν μέ μεγάλην ποικιλομορφίαν καὶ ὡραίαν φύσιν.

Μία ἐπίσκεψις εἰς τήν χώραν τῶν Φαραώ, μία κρουαζιέρα εἰς τόν Νεῖλον ποταμόν, ἕνα ταξίδι κατασκηνώσεων εἰς τούς καταρράκτας Βικτώρια, ἕνα σαφάρι εἰς τήν Σαχάριαν ἔρημον μέ δίκυκλα ἤ ὀχήματα 4Χ4, ἕνα Ἀφρικανικόν σαφάρι ἀγρίας ζωῆς εἰς τήν Κένυαν καὶ Ταναζανίαν, ἕνα σαφάρι κυνηγίου εἰς τήν Μοζαμβίκην, ἕνα φωτογραφικόν σαφάρι εἰς τό Μασάϊ Μάρα καὶ τό Σερενγκέττι, μία ὀρειβατική περιπέτεια εἰς τό ὑψηλότερον ὄρος τῆς Ἀφρικῆς, τό Κιλιμάντζαρον, χαλαρωτικαί διακοπαί εἰς τό Κέϊπ Τάουν τῆς Νοτίου Ἀφρικῆς, ἤ μία ἐπίσκεψις εἰς τάς μεσαιωνικάς μονολιθικάς ἐκκλησίας τῆς Λαλιμπέλλα εἰς τήν Αἰθιοπείαν, καὶ πολλά ἄλλα.

Θεόδωρος Βαράκλας

ΥΦΗΛΙΟΣ – Ταξίδια καί Τουρισμός

e-banner-ATT100
IATA logoHATTA logo
© Copyright - Hyfelios Travel
error: Content is protected !!