Ὠκεανία

Ἐπισκεφθῆτε τήν Ὠκεανίαν μέ τό Ταξιδιωτικόν Πρακτορεῖον Ὑφήλιος

 • Κάμετε τάς ἀπολύτους διακοπάς ἐπισκεπτόμενοι τήν Αὐστραλίαν καί τά θαύματά της. Ἀπό τήν λάμψιν τοῦ Σύδνεϋ καί τῆς Μελβούρνης, ἕως τό μαγευτικόν μεγαλεῖον τῆς ἐξοχῆς.
 • Ἐπιλέξατε ἕνα κυνηγετικόν σαφάρι εἰς τήν Νέαν Ζηλανδίαν ὅπου σᾶς περιμένει μιά μεγάλη ποικιλία θηραμάτων διά νά θηρεύσετε. Κυνηγήσατε τόν μαῦρον Κύκνον, τό μεγαλοπρεπές κόκκινο ἐλάφι ἤ τόν σπάνιον νεροβούβαλον.
 • Ἐπισκεφθῆτε τόν Μέγαν Κοραλλιογενῆ Ὕφαλον τῆς Αὐστραλίας μέ ἕνα ἰδιαίτερον τρόπον. Πλοηγηθῆτε μέ ἕν διπλοκάρινον σκάφος (καταμαράν) ὑψηλῆς ἀποδόσεως, καταδυθῆτε καί κολυμβήσατε μέ ἀναπνευστῆρα εἰς τόν ὕφαλον ἀνάμεσα εἰς τούς χελῶνας καί τούς πολυχρώμους ἰχθῦς, ξαπλώσατε εἰς τό κατάστρωμα ἀπορροφῶντας τόν ἥλιον, ἤ ἀπολαύσατε μίαν ἡμι-καταδυτικήν περιήγησιν θεάσεως κοραλλίων, ὡς καί μίαν ἐπίσκεψιν εἰς τήν Μίκελμα, μίαν μικράν ἀμμώδη νησῖδα, διά ἕν μοναδικόν θέαμα ἀγρίας ζωῆς μέ ἕως καί 20.000 θορυβώδη καί ἀεικίνητα πτηνά.
 • Πλοηγηθῆτε εἰς ἕνα κόσμον τόν ὁποῖον μόνον ὁλίγοι ποτέ βιώνουν· εἰδυλλιακοί νῆσοι μέ ἀπομονωμένα χωριά ὅπου διαχρονικαί παραδόσεις καὶ περιτέχνως ἐνδεδυμένοι χορευταί θά σᾶς καλοσορίσουν εἰς τόν κόσμον τους καθώς θά ἀνακαλύπτετε τούς ἀφανεῖς θυσαυρούς τῆς Παπούα Νέας Γουϊνέας, τῶν Νήσων τοῦ Σολομώντος τοῦ Βανουάτου καὶ τῶν νήσων Φίτζι.
 • Λάβετε μέρος εἰς ἕνα μοναδικόν φωτογραφικόν σαφάρι ἀγρίας ζωῆς εἰς τήν Ἄπω Βόρειον περιοχήν τῆς Κουϊνσλάνδης ἐν Αὐστραλίᾳ. Μία μοναδική εὐκαιρία ζωῆς διά νά παρατηρήσετε καί νά φωτογραφίσετε τά εἴδη πτηνῶν τῆς Αὐστραλίας, τά θηλαστικά τῶν τροπικῶν δασῶν τῆς Αὐστραλίας, τό δενδρόβιον καγκουρό Λούμχολτζ, τόν δίδελφυν μέ δακτυλιδωτήν οὐράν τοῦ ποταμοῦ Ντέϊντρη, ἑρπετά καί πολλά ἄλλα εἴδη.
 • Δοκιμάσατε μίαν πιό προσωπικήν ἐμπειρίαν ἐπιτρέποντάς μας νά σᾶς παρέχουμε μίαν ἐξατομικευμένην περιήγησιν εἰς τόν Νότιον Εἰρηνικόν. Συνδυάσατε μίαν πολυτελῆ διαμονήν εἰς ξενοδοχεῖον πλησίον μιᾶς ἐκ τῶν μαγευτικῶν παραλιῶν τῆς Αὐστραλίας ἤ τῆς Νέας Ζηλανδίας, ἐν συνδυασμῷ μέ μίαν περιήγησιν μέ λεωφορεῖον εἰς τήν νῆσον Τασμανίαν, καθώς καί μίαν διαμονήν εἰς καταυλισμόν ἀγρίας φύσεως τῆς Αὐστραλιανῆς ἐρήμου.

Αἱ υπηρεσίαι μας περιλαμβάνουν:

 • Τακτοποιήσεις μετακινήσεων (εἰσιτήρια ἀεροπορικά, σιδηροδρομικά, ἀκτοπλοϊκά, λεωφορείων, κλπ.).
 • Τακτοποιήσεις διαμονῆς.
 • Διοργάνωσις ἐκδρομών & προγραμματισμός δρομολογίων.
 • Ἀρχηγία καί ξενάγησις ἐκδρομῶν.

Εἴτε ἐνδιαφέρεσθε διά ἀτομικόν ταξίδι, εἴτε διά ὁμαδικόν, ἐπιλέξατε τόν τύπον ταξιδίου τόν ὁποῖον θέλετε ἀπό τά προϊόντα μας, ἤ ἐπικοινωνήσατε μαζί μας καὶ ζητήσατέ μας νά σᾶς σχεδιάσουμε ἕνα ἐξατομικευμένον ταξίδι τό ὀποῖον καὶ θά ταιριάζῃ καλλίτερα εἰς τάς ἀπαιτήσεις σας.

 

 • Ἐνημερωθεῖτε διά ὅλα τά ἐξειδικευμένα ταξιδιωτικά μας προγράμματα.
 • Ἐπικοινωνήσατε μαζί μας διά νά ὀργανώσουμε τήν ἐξειδικευμένην περιήγησίν σας, ἤ τάς ταξιδιωτικάς σας ἀνάγκας.

Ὠκεανία

Ἡ Ὠκεανία ἡ ὁποία λανθασμένα πολλάκις ἐπικαλεῖται καὶ ὡς Αὐστραλία, εἶναι μία ἐκ τῶν ἠπείρων τῆς Γῆς ἡ ὁποία ἐκτείνεται εἰς τὸ Ἀνατολικὸν καὶ Δυτικὸν ἡμισφαίριον. Ἡ Ὠκεανία συνίσταται ἀπὸ νησιωτικὰ ἐδάφη, χώρας καὶ περιοχὰς τοῦ Εἰρηνικοῦ Ὠκεανοῦ συμπεριλαμβανομένου καὶ τῆς Αὐστραλίας. Εἶναι δὲ τὸ μικρότερον ἠπειρωτικόν σύμπλεγμα ἐπὶ τῆς Γῆς καὶ τὸ δεύτερον μικρότερον εἰς πληθυσμὸν μετὰ τὴν Ἀνταρκτικήν.

Ἡ περιοχὴ ἐκτείνεται εἰς πλέον τῶν 100 ἑκατομμυρίων τετραγωνικῶν χιλιομέτρων τοῦ Εἰρηνικοῦ Ὠκεανοῦ, ἀλλὰ ἔχει ἔκτασιν χερσαίας ἐπιφανείας μόνον 8,5 ἑκατομμύρια τ.χλμ., τὸ ὁποῖον ἀντιστοιχεῖ εἰς τὸ ἕν πέμπτον τῆς ἐπιφανείας τῆς Γῆς. Ὁ συνολικὸς πληθυσμὸς εἶναι κατὰ προσέγγισιν 41 ἑκατομμύρια ἄνθρωποι.

Ἡ Ὠκεανία περιλαμβάνει 14 ἀνεξάρτητα κράτη τὰ πλέον γνωστὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶναι ἡ Αὐστραλία, ἡ Νέα Ζηλανδία, ἡ Παπούα Νέα Γουινέα, καὶ ἡ Μελανησία.

Ἐπιλέγετε τὴν Ὠκεανίαν διὰ τὸ ἑπόμενον σας ταξίδι εἰς τὸ ἐξωτερικόν; Ἐπικοινωνήσατε μαζὶ μάς εἰς τὸ Ταξιδιωτικὸν Πρακτορεῖον ΥΦΗΛΙΟΣ καὶ  εἴμεθα σίγουροι ὅτι πρόκειται νὰ περάσετε τὰς διακοπὰς τῆς ζωῆς σας.

Ὑπέροχοι γαλάζιοι ὠκεανοί, μεγάλοι κοραλλιογενεῖς ὕφαλοι, μοναδικὰ ἄγρια τοπία, μοναδικὴ πανίδα χλωρίδα καὶ θαλασσία ζωή, ἀπέραντες περιοχές, ἔρημοι, νησιωτικὰ ἐδάφη, δάση καὶ ζοῦγκλες μὲ μοναδικὴν ἀγρίαν ζωήν, ἀλλὰ ἐπίσης, κυρίως εἰς τὴν Αὐστραλίαν καὶ Νέαν Ζηλανδίαν, μία ἐκπληκτικὴ ἀστικὴ ζωὴ εἰς μερικὰς πόλεις μὲ τεραστίαν ποικιλίαν ὑπερόχων ἀξιοθεάτων διὰ ἐπισκέπτας. Μεγάλα πάρκα, καφέ, μουσεῖα, πινακοθῆκαι, θέατρα καὶ σύγχρονα καταστήματα.

Ὁ Νότιος Εἰρηνικὸς εἶναι πολὺ μακριά, ἀλλὰ μία περιήγησις εἰς τὴν Ὠκεανίαν ἀξίζει τὸν κόπον. Ἑτοιμαστῆτε, ἐπικοινωνήσατε μὲ τὸ Ταξιδιωτικὸν Πρακτορεῖον ΥΦΗΛΙΟΣ καὶ ἐπιτρέψατε μας νὰ σχεδιάσουμε καὶ νὰ ὀργανώσουμε τὸ ἑπόμενον σας ταξίδι τὸ ὁποῖον καὶ θὰ σᾶς συναρπάση, εἰδικὰ ἂν ἀναζητῆτε τὴν περιπέτειαν.

Θεόδωρος Βαράκλας

ΥΦΗΛΙΟΣ – Ταξίδια καί Τουρισμὸς

e-banner-ATT100
IATA logoHATTA logo
© Copyright - Hyfelios Travel
error: Content is protected !!