Ταξίδια & Τουρισμός

Διοργανώνουμε περιηγήσεις διά ὅλας τάς μορφάς καὶ ὅλους τούς τύπους ταξιδίων καὶ Τουρισμοῦ.

 • Ἐσωτερικός καὶ Ἐξωτερικός Τουρισμός.
 • Εἰσερχόμενος καὶ Ἐξερχόμενος Τουρισμός.
 • Κλασσικός Τουρισμός καὶ Τουρισμός Ἀναψυχῆς.
 • Ἐναλλακτικός Τουρισμός (Ταξίδια Περιπέτειας, Ἀγροτουρισμός, Ἐπαγγελματικά Ταξίδια, Συνεδριακός, Ἰατρικός, Θρησκευτικός, Ἀθλητικός Τουρισμός, κλπ.).
 • Ἐκδρομαί κατά παραγγελίαν, καὶ Ἐκδρομαί εἰς τά μέτρα σας.

Αἱ υπηρεσίαι μας περιλαμβάνουν:

 • Τακτοποιήσεις μετακινήσεων (εἰσιτήρια ἀεροπορικά, σιδηροδρομικά, ἀκτοπλοϊκά, λεωφορείων, κλπ.).
 • Τακτοποιήσεις διαμονῆς.
 • Διοργάνωσις ἐκδρομών & προγραμματισμός δρομολογίων.
 • Ἀρχηγία καὶ ξενάγησις ἐκδρομῶν.

Εἴτε ἐνδιαφέρεσθε διά ἀτομικόν ταξίδι, εἴτε διά ὁμαδικόν, ἐπιλέξατε τόν τύπον ταξιδίου τόν ὁποῖον θέλετε ἀπό τά προϊόντα μας, ἤ ἐπικοινωνήσατε μαζί μας καὶ ζητήσατέ μας νά σᾶς σχεδιάσουμε ἕνα ἐξατομικευμένον ταξίδι τό ὀποῖον καὶ θά ταιριάζῃ καλλίτερα εἰς τάς ἀπαιτήσεις σας.

 

 • Ἐνημερωθεῖτε διά ὅλα τά ἐξειδικευμένα ταξιδιωτικά μας προγράμματα.
 • Ἐπικοινωνήσατε μαζί μας διά νά ὀργανώσουμε τήν ἐξειδικευμένην περιήγησίν σας, ἤ τάς ταξιδιωτικάς σας ἀνάγκας.

Σύντομον Ἱστορικόν Σημείωμα

Τά ταξίδια εἶναι τόσον παλαιά ὅσον καί ἡ ἀνθρωπότης ἐπί τῆς γῆς.

Τό ταξίδι ἤταν ἀρχικά ἐμπνευσμένο ἀπό τήν ἀνάγκην ἐπιβιώσεως (τροφή, στέγη καὶ ἀσφάλεια) καὶ τήν ἐπιθυμίαν διά έπέκτασιν τοῦ ἐμπορίου καὶ τῆς ἀναζητήσεως διά κατάκτησιν.

Καθώς τά μέσα μεταφορᾶς ἐβελτιώθησαν, ἡ ἐπιθυμία καὶ ἡ περιέργεια διά ταξίδια αὐξήθηκε, καί ἐδημιουργήθη μία νέα βιομηχανία:
Ταξίδια καί Τουρισμός.

Ἀργότερα, ἡ ἀνάπτυξις τῶν σιδηροδρόμων, τῶν ὁδῶν, τῶν ἀτμοπλοίων, τῶν αὐτοκινήτων καὶ τῶν ἀεροσκαφῶν, ἔκαναν τό ταξίδι πιό εὔκολο καὶ πιό σύντομο.

Ἀρχικῶς, ἤταν προνόμιον τῶν πλουσίων ἀνθρώπων. Ἀργότερα ὅμως μέ τήν βιομηχανικήν ἐπανάστασιν τό σκηνικόν ἄλλαξεν ἐντελῶς. Οἱ μεταφορές, καθῶς καί ἡ διαμονή, ἔγιναν προσιτές διά τούς πολίτες τῆς μεσαίας καί ἐργατικῆς τάξεως.

Σήμερα, ὁ Τουρισμός δέν ἀποτελεῖ μόνον μία από τίς μεγαλύτερες βιομηχανίες παγκοσμίως, ἀλλά ἔχει ἀναδειχθεί ὡς μία κυρίαρχος οἰκονομική δύναμις ἡ ὀποῖα ἀντιστοιχεῖ εἰς ἐπιπλέον τοῦ 12% τοῦ συνολικοῦ παγκοσμίου ἐμπορίου, καί ἐξακολουθεῖ νά αὐξάνεται.

Τύποι τοῦ Τουρισμοῦ

Ὁ Τουρισμός έχει δύο βασικούς τύπους καὶ πολλές μορφές.

Οἱ δύο βασικοί τύποι είναι ὁ Διεθνής Τουρισμός καὶ ὁ Ἐγχώριος Τουρισμός, ἤ ἐσωτερικός Τουρισμός.

Ἐγχώριος Τουρισμός είναι ὅταν οἱ ἄνθρωποι ταξιδεύουν ἐντός τῆς χώρας τους, καὶ ὁ Διεθνής Τουρισμός εἶναι ὅταν οἱ ἄνθρωποι ἐπισκέπτονται μίαν ξένην Χώραν.

Ὁ Διεθνής Τουρισμός χωρίζεται περαιτέρω εἰς δύο τύπους: Εἰσερχόμενος Τουρισμός & Ἐξερχόμενος Τουρισμός.

Εἰσερχόμενος Τουρισμός ἀναφέρεται εἰς ταξιδιώτας ἐξωτερικῆς προελεύσεως οἱ όποῖοι εἰσέρχονται εἰς μίαν συγκεκριμμένην χώραν, καὶ ὁ  Ἐξερχόμενος Τουρισμός ἀναφέρεται εἰς ταξιδιώτας οἱ ὀποῖοι ταξιδεύουν ἐκτός τῆς πατρίδος τους πρός μίαν ἄλλην χώραν.

Μορφές Τουρισμού

Ὁ Τουρισμός ἔχει ἐξελιχθεῖ εἰς διάφορες μορφές καὶ τύπους βάσει τοῦ σκοποῦ τοῦ ταξιδίου ἤ τῆς ἐπισκέψεως. Χωρίζονται δέ περαιτέρω εἰς πολλούς τύπους, εἴδη, κατηγορίες καὶ μορφές ἀναλόγως μέ τήν φύσιν τους.

Ἀκολουθοῦν μερικές από τίς πιό σημαντικές καὶ πιό γνωστές μορφές τουρισμοῦ καὶ ἐναλλακτικοῦ τουρισμοῦ τῆς ἐποχῆς μας:

 • Τουρισμός Ἀναψυχῆς – Ἡ κλασσική καὶ πλέον γνωστή μορφή Τουρισμοῦ.
 • Ἐναλλακτικός Τουρισμός
 • Adventure Tourism – Safaris, mountaineering, hunting.
 • Ἀγροτουρισμός/Γεωτουρισμός
 • Ἐπιχειρηματικός Tουρισμός
 • Συνεδριακός Τουρισμός
 • Ἰατρικός τουρισμός
 • Θρησκευτικός Τουρισμός
 • Ἀθλητικός Τουρισμός
e-banner-ATT100
IATA logoHATTA logo
© Copyright - Hyfelios Travel
error: Content is protected !!