Ἅγιοι Τόποι

Ἐπισκεφθῆτε τούς Ἁγίους Τόπους μέ τούς Εἰδικούς, μέ τό Πρκατορεῖον Ταξιδίων Ὑφήλιος

 

 • Ἀκολουθήσατε μας εἰς τούς Ἁγίους Τόπους. Ἀκολουθήσατε τούς Εἰδικούς εἰς ἔνα μοναδικόν προσκύνημα εἰς τήν Γῆν ὅπου ὁ Ἰησοῦς ἐγεννήθη, ἔζησεν, ἐκήρυξεν, ἀπέθανεν ἐπι Σταυροῦ καὶ Ἀνεστη ἐκ νεκρῶν.
 • Περιπατήσατε εἰς τήν Ὁδόν τοῦ Μαρτυρίου εἰς τά Ἱεροσόλυμα, τήν Ὁδόν τήν ὁποίαν ἠκολούθησεν ὁ Κύριος φέροντας τόν Τίμιον Σταυρόν.
 • Ἀνάψετε τά 33 κεριά σας ἐντός τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως εἰς τά Ἱεροσόλυμα κατά τήν Τελετήν τοῦ Ἀγίου Φωτός τό Μέγα Σάββατον καί ἑορτάσατε τήν Ἀνάστασιν ἔμπροσθεν τοῦ Παναγίου Τάφου.
 • Προσκυνήσατε τό Θεομητορικόν Μνῆμα ἐν Γεθσημανῇ.
 • Ἐπισκεφθῆτε τόν Ἰορδάνην ποταμόν εἰς τό σημεῖον ὅπου ἐβαπτίσθῃ ὁ Ἰησοῦς Χριστός ὑπό τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, τάς ἐρημικάς Μονάς τοῦ Ἀγίου Σάββα καί τοῦ Χοζεβᾶ, καθώς καί τό Σαραντάριον ὄρος καί τό ὄρος Θαβώρ.
 • Προσκυνήσατε εἰς τό σημεῖον ὅπου ἐγεννήθη ὁ Ἰησοῦς, εἰς τό Σπήλαιον τῆς Γεννήσεως ἐν Βηθλεέμ.
 • Ταξιδέψατε εἰς τό Σινᾶ, ἐπιστεφθῆτε τήν Μονήν τῆς Ἀγίας Αἰκατερίνης καί ἀνέβητε εἰς τήν κορυφήν τοῦ ὄρους τοῦ Δεκαλόγου ὅπου ὁ Μωυσῆς ἔλαβεν τάς 10 Ἐντολάς.

Αί υπηρεσίαι μας περιλαμβάνουν:

 • Τακτοποιήσεις μετακινήσεων (εἰσιτήρια ἀεροπορικά, σιδηροδρομικά, ἀκτοπλοϊκά, λεωφορείων, κλπ.).
 • Τακτοποιήσεις διαμονῆς.
 • Διοργάνωσις ἐκδρομών & προγραμματισμός δρομολογίων.
 • Ἀρχηγία καὶ ξενάγησις ἐκδρομῶν.

Εἴτε ἐνδιαφέρεσθε διά ἀτομικόν ταξίδι, εἴτε διά ὁμαδικόν, ἐπιλέξατε τόν τύπον ταξιδίου τόν ὁποῖον θέλετε ἀπό τά προϊόντα μας, ἤ ἐπικοινωνήσατε μαζί μας καὶ ζητήσατέ μας νά σᾶς σχεδιάσουμε ἕνα ἐξατομικευμένον ταξίδι τό ὀποῖον καὶ θά ταιριάζῃ καλλίτερα εἰς τάς ἀπαιτήσεις σας.

 

 • Ἐνημερωθεῖτε διά ὅλα τά ἐξειδικευμένα ταξιδιωτικά μας προγράμματα.
 • Ἐπικοινωνήσατε μαζί μας διά νά ὀργανώσουμε τήν ἐξειδικευμένην περιήγησίν σας, ἤ τάς ταξιδιωτικάς σας ἀνάγκας.

Ἅγιοι Τόποι

Ὁ Χριστιανισμός ἔχει ἰσχυράν προσκυνηματικήν παράδοσιν τόσον εἰς χώρους αἵτινες σχετίζονται μέ τήν Καινήν Διαθήκην (εἰδικῶς εἰς τούς Ἁγίους Τόπους) ὅσον καὶ εἰς χώρους αἵτινες σχετίζονται μέ μεταγενεστέρους Ἁγίους ἤ θαύματα.

Εἰς τό Ταξιδιωτικόν Πρακτορεῖον ΥΦΗΛΙΟΣ εἰδικευόμεθα εἰς τά προσκυνηματικά ταξίδια, εἰδικῶς πρός τήν περιοχήν των Ἁγίων Τόπων. Ἐπιλέξατε ἀπὸ τὰ προγράμματά μας ὑπὸ τάς κατηγορίας Θρησκευτικός Τουρισμός / Ἅγιοι Τόποι καί ἀκολουθήσατέ μας εἰς τούς Ἁγίους Τόπους. Ἐπιτρέψατε εἰς τήν 30ετῆ ἐμπειρίαν μας, καθώς καί εἰς τάς μοναδικάς καί ὑψηλῆς ποιότητος ὑπηρεσίας τοῦ προσωπικοῦ μας τό ὁποῖον καὶ κατάγεται ἀπό τούς Ἁγίους Τόπους, νά σᾶς προσφέρουν μίαν μοναδικήν ἐμπειρίαν ζωῆς.

Ἐγγραφῆτε εἰς ἕνα ἀπό τά προσκυνηματικά μας ταξίδια καὶ ἐπισκεφθῆτε μαζί μας τούς Ἁγίους Τόπους ἀκολουθώντας τά βήματα του Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἐπιτρέψατέ μας νά σᾶς δώσουμε τήν εὐκαιρίαν διά νά ζήσετε μοναδικάς στιγμάς πνευματικότητος, νὰ βιώσετε μοναδικὰς ἐμπειρίας, νὰ λάβετε μοναδικάς εὐλογίας ἀπὸ τὰ Θεοβάδιστα μέρη καὶ νὰ ἐκπληρώσετε ἕνα Τάμα Ζωῆς.

Θεόδωρος Βαράκλας

ΥΦΗΛΙΟΣ – Ταξίδια καὶ Τουρισμός

e-banner-ATT100
IATA logoHATTA logo
© Copyright - Hyfelios Travel
error: Content is protected !!