Ἀσία

Ἐπισκεφθῆτε τήν Ἀσίαν μέ τό Ταξιδιωτικόν Πρακτορεῖον Ὑφήλιος

 • Ἐπισκεφθῆτε τήν Καμπότζη, τό Βιετνάμ, τήν Ταϊλάνδην, τάς Φιλιππίνας, τήν Ἰνδονησίαν καὶ ἀνακαλύψατε πολιτισμούς καὶ τρόπους ζωῆς τῆς Ἄπω Ἀνατολῆς.
 • Πεζοπορήσατε ἕνα τμῆμα τοῦ Μεγάλου Σινικοῦ Τείχους, ἐπισκεφθῆτε τήν πόλιν τοῦ Πεκίνου, τόν Πήλινον Στρατόν (ἀπό Τερακότα) μία σημαντική ἀρχαιολογική ἀνασκαφή, τήν ἐρευνητικήν βάσιν Τσενγκτού-Chengdu ἀναπαραγωγῆς τῆς Γιγαντιαίας Πάντα, καὶ ἀναρριχηθῆτε εἰς τήν Κορυφήν τοῦ Κόσμου, εἰς τό Ἔβερεστ.
 • Ἐνταχθῆτε εἰς μίαν περιήγησιν διά νά ἀνακαλύψετε τούς θησαυρούς τῶν Ἰνδιῶν καί τῆς Σρί Λάνκα. Ἐπισκεφθῆτε τάς πόλεις Ἄγκρα, Νέον Δελχί, Βομβάη, καί εἰς τήν Σρι Λάνκα τάς πόλεις Γκάγιε καί Κολόμβο.
 • Ἐπισκεφθῆτε τήν Φυλήν τῶν Καλάς εἰς τό Πακιστάν, ἡ ὁποῖα πιστεύεται ὅτι εἶναι ἀπόγονοι τῶν Ἑλλήνων καί τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.
 • Ἀνακαλύψατε τήν εὐμορφίαν τῆς Μεσοποταμίας εἰς τό Ἰράκ καί ἐπισκεφθῆτε τάς ἀρχαῖας πόλεις τῆς Οὔρ καί τῆς Βαβυλῶνος, ἤ τά ἀρχαία ἐρείπια τῆς Περσεπόλεως εἰς τήν Περσίαν. Ἐπισκεφθῆτε τά Ἑλληνιστικά ἐρείπια τῆς Λαοδίκειας εἰς τήν Συρίαν καί τάς ἀρχαίας πόλεις Γέρασα καί Πέτρα εἰς τήν Ἰορδανίαν.
 • Πραγματοποιήσατε μίαν μοναδικήν οἰκολογικήν περιήγησιν εἰς τήν νῆσον Σοκότρα εἰς τήν Ὑεμένην, ἤ ἕνα θρησκευτικόν ταξίδι εἰς τήν Καππαδοκίαν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας εἰς τάς ἀρχαίας πόλεις τῆς Ἐφέσσου καί τῶν Θυατίρων μέ τάς Χριστιανικάς των ἐκκλησίας τῆς Βυζαντινῆς ἐποχῆς.
 • Δοκιμάσατε ἕνα κυνηγετικόν ἤ άλιευτικόν ταξίδι εἰς τήν Μογγολίαν. Θηρεύσατε τό Μογγολικόν ἄγριον πρόβατον Ἀργκάλι εἰς τά ὄρη Ἀλτάϊ, κυνηγήσατε τόν Μογγολικόν Χηνοπρίστην (πάπια) καὶ ἀλιεύσατε τήν πέστροφαν Ταϊμέν εἰς τά ποτάμια τῆς Μογγολίας.

 

Αἱ υπηρεσίαι μας περιλαμβάνουν:

 • Τακτοποιήσεις μετακινήσεων (εἰσιτήρια ἀεροπορικά, σιδηροδρομικά, ἀκτοπλοϊκά, λεωφορείων, κλπ.).
 • Τακτοποιήσεις διαμονῆς.
 • Διοργάνωσις ἐκδρομών & προγραμματισμός δρομολογίων.
 • Ἀρχηγία καὶ ξενάγησις ἐκδρομῶν.

Εἴτε ἐνδιαφέρεσθε διά ἀτομικόν ταξίδι, εἴτε διά ὁμαδικόν, ἐπιλέξατε τόν τύπον ταξιδίου τόν ὁποῖον θέλετε ἀπό τά προϊόντα μας, ἤ ἐπικοινωνήσατε μαζί μας καὶ ζητήσατέ μας νά σᾶς σχεδιάσουμε ἕνα ἐξατομικευμένον ταξίδι τό ὀποῖον καὶ θά ταιριάζῃ καλλίτερα εἰς τάς ἀπαιτήσεις σας.

 

 • Ἐνημερωθεῖτε διά ὅλα τά ἐξειδικευμένα ταξιδιωτικά μας προγράμματα.
 • Ἐπικοινωνήσατε μαζί μας διά νά ὀργανώσουμε τήν ἐξειδικευμένην περιήγησίν σας, ἤ τάς ταξιδιωτικάς σας ἀνάγκας.

Ἀσία

Ἡ Ἀσία εἶναι ἡ μεγαλυτέρα καὶ πολυπληθεστέρα ἤπειρος τῆς Γῆς. Ἐκτείνεται ἀπὸ τὰς ἀκτὰς τῆς Μεσογείου ἕως τὸν Εἰρηνικὸν Ὠκεανόν. Καλύπτει μίαν ἔκτασιν 44.579.000 τετραγωνικῶν χιλιομέτρων, περίπου τὸ 30% τῆς συνολικῆς ἐκτάσεως τῆς Γῆς καὶ τὸ 8,7% τῆς συνολικῆς ἐπιφανείας τῆς Γῆς. Οἱ δὲ 4.5 δισεκατομμύρια κάτοικοί της, ἀποτελοῦν κατὰ προσέγγισιν τὸ 60% τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ.

Ὑπάρχουν 48 κράτη εἰς τὴν Ἀσίαν σήμερον.

Εἰς τὸ Ταξιδιωτικὸν Πρακτορεῖον ΥΦΗΛΙΟΣ, μποροῦμε νὰ σᾶς ὀργανώσουμε μερικὰ ἀπὸ τὰ καλλίτερα ταξίδια πρὸς τὴν Ἀσίαν. Συνιστοῦμεν ἀνεπιφύλακτα αὐτὴν τὴν ἤπειρον διὰ τὰς διακοπὰς σας, ἀκόμη καὶ ἂν ἔχετε ἤδη ἐπισκεφθῆ μέρη της. Ἡ ἐπίσκεψις εἰς τὴν Ἀσίαν θὰ εἶναι πάντα μία ξεχωριστὴ ἀπόλαυσις καὶ μιὰ ἐντελῶς νέα ἐμπειρία.

Ἡ Ἀσία ἔχει τόσα πολλὰ καταπληκτικὰ μέρη διὰ νὰ ἐπισκεφθῆτε, καὶ ἔχει κάτι νὰ προσφέρει διὰ ὅλους. Ἀπὸ τὰς μεγαλουπόλεις ἕως τὰς ἀπομακρυσμένας  νήσους, οἱ κορυφαῖοι ταξιδιωτικοὶ προορισμοὶ τῆς Ἀσίας προσφέρουν μιὰν πλουσίαν δόσιν περιπέτειας, ἀρχαίας ἱστορίας καὶ πολιτισμοῦ.

Βυθισθεῖτε εἰς τὰς ἰαματικὰς πηγὰς τοῦ Χακόνε εἰς τὴν Ἰαπωνίαν, ἐπισκεφθεῖτε τὸ Σινικὸν Τεῖχος τῆς Κίνας, χαλαρώσατε εἰς μερικὰς ἀπὸ τὰς πλέον ὡραίας παραλίας τοῦ κόσμου, περιπλανηθεῖτε εἰς τοὺς ὑψηλοὺς οὐρανοξύστας τῆς Πόλεως τοῦ Χὸνγκ Κόνγκ, ἀναρριχηθεῖτε εἰς τὸ Μεγαλειῶδες Ἔβερεστ, διανυκτερεύσατε εἰς πλωτὰ μπανγκαλόους καὶ ἀνακαλύψατε ἀρχαίους ναοὺς εἰς τὴν Ταϊλάνδην, ἐπισκεφθεῖτε τὸ Ταζ Μαχάλ τῶν Ἰνδιῶν, ὁδηγήσατε μίαν καμήλαν εἰς τὴν ἔρημον Γκόμπι, ἐξερευνήσατε τὴν ἀπίστευτον Κορεατικὴν πρωτεύουσαν, τὴν Σεούλ, ἢ χαλαρώσατε εἰς τὰς χρυσάς παραλίας τοῦ Μπαλί.

Μιὰ περιήγησις εἰς τὴν Ἀσίαν, πάντα θὰ σᾶς ἐνθουσιάση.

Θεόδωρος Βαράκλας

ΥΦΗΛΙΟΣ – Ταξίδια καί Τουρισμὸς

e-banner-ATT100
IATA logoHATTA logo
© Copyright - Hyfelios Travel
error: Content is protected !!