ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ ΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ ΥΦΗΛΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Βάσει τοῦ Προεδρικοῦ Διατάγματος 7/2018, κατ’ ἐφαρμογήν τῆς Ὁδηγίας EE 2015/2302

MI.T.E0206Ε60000570800
Η.Α.Τ.Τ.Α. Membership Number1949
Note

Please read carefully the terms of participation below prior to making a booking for one of our organized trips.

Ἡ συμμετοχή εἰς οἰονδήποτε ὀργανωμένον ταξίδι τοῦ Ταξιδιωτικοῦ Γραφείου ΥΦΗΛΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., προϋποθέτει τήν προσεκτικήν μελέτην τοῦ προγράμματος τοῦ συγκεκριμμένου ταξιδίου, ὡς καὶ τήν ἀνεπιφύλακτον ἀποδοχήν ἀπό τόν ταξιδιώτην τῶν Γενικῶν Ὅρων Συμμετοχῆς.

Eἰς τούς Γενικούς Ὅρους Συμμετοχῆς ἀναφέρονται αἱ γενικαί πληροφορίαι, τά δικαιώματα, καθῶς καὶ αἱ ὑποχρεώσεις τῶν δύο συμβαλλομένων μερῶν εἰς τό ὀργανωμένον ταξίδι.

Ὅσον ἀφορᾶ τάς συγκεκριμμένας καὶ εἰδικάς πληροφορίας (προορισμός, κόστος, διάρκεια ταξιδίου, ἡμερομηνία ἡμέρα καὶ ὥρα ἀναχωρήσεως / ἐπιστροφῆς, μέσα μεταφορᾶς, ἐπισκέψεις, διαμοναὶ, κλπ.), θά συμβουλεύεσθε τό ἑκάστοτε ἰσχύον πρόγραμμα ἐκδρομῆς.

Τά προγράμματα τοῦ Ταξιδιωτικοῦ Γραφείου ΥΦΗΛΙΟΣ Μ. Ε.Π.Ε., ἰσχύουν διά τήν περίοδον ἡ ὀποία ἀναγράφεται εἴτε εἰς τά σχετικά ἔντυπα, ἤ εἰς τόν διαδικτυακόν τόπον https://www.hyfelios.gr.

Τό Γραφεῖον Γενικοῦ Τουρισμοῦ ΥΦΗΛΙΟΣ Μ. Ε.Π.Ε. διά τήν διοργάνωσιν τῶν ταξιδίων του λειτουργεῖ ὡς μεσολαβητής μεταξύ τῶν πελατῶν του καὶ διαφόρων φορέων ὅπως ἀεροπορικάς ἑταιρείας, ἀκτοπλοϊκάς ἑταιρείας, ἑταιρείας λεωφορείων, ξενοδοχεῖα, κλπ., στοχεύοντας πάντοτε διά τήν παροχήν ὑψηλοῦ ἐπιπέδου ὑπηρεσιῶν πρός τούς πελάτας του καὶ τήν πλήρη ἰκανοποίησίν των.

Τό Γραφεῖον ἔχει τό δικαίωμα νά ἐπιφέρῃ ἀλλαγάς εἰς τό πρόγραμμα, πρό ἤ μετά τήν ἔναρξιν τοῦ ταξιδίου, ἄν λόγοι ἀνωτέρας βίας ἤ τεχνικῶν προβλημάτων τό ἐπιβάλλουν.

Ἄν αἱ ἀλλαγαί γίνουν πρό τῆς ἐνάρξεως τοῦ ταξιδίου, καὶ ἐπιφέρουν σημαντικάς ἀλλαγάς εἰς τόν χαρακτῆρα τοῦ ταξιδίου συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ κόστους συμμετοχῆς, τότε οἱ συμμετέχοντες δικαιοῦνται νά ἀκυρώσουν τό συγκεκριμμένο ταξίδι καὶ νά τούς ἐπιστραφοῦν τά χρήματα τά ὀποία ἐπλήρωσαν ἄνευ οὐδεμίας ἐπιπλεόν ἀξιώσεως.

Ἄν αἱ ἀλλαγαί γίνουν κατά τήν διάρκειαν/ἐξέληξιν τοῦ ταξιδίου (κριθεῖ ἀπαραίτητον διά τήν ἀντιμετώπησιν ἐκτάκτων καταστάσεων πού τυχόν ἔχουν διαμορφωθεῖ), τότε οἱ συμμετέχοντες θά εἶναι υποχρεωμένοι νά τάς ἀποδεκτοῦν, ὡς καὶ νά ἐπιβαρυνθοῦν καὶ μέ τάς ἐνδεχομένας προσθέτους δαπάνας. Π.χ. ὅπως ἡ ἐπιπλέον/ἔκτακτος χρῆσις χώρων διαμονῆς, ἤ ἐναλλακτικῶν μέσων μεταφορᾶς.

Τό Ταξιδιωτικόν Γραφεῖον μας, διατηρεῖ τό δικαίωμα ματαιώσεως τῆς ἐκδρομῆς διά εἰδικούς λόγους ἕως καὶ πέντε ἡμέρας πρός τῆς ἡμερομηνίας ἀναχωρήσεως τοῦ ταξιδίου.

Εἰς τήν προκειμένην περίπτωσιν, ἐπιστρέφεται εἰς τούς ταξιδιώτας μόνον τό χρηματικόν ποσόν πού ἔχουν καταβάλει ἄνευ οὐδεμίας ἐπιπλεόν ἀξιώσεως.

ΕΓΓΡΑΦΑΙ – ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ – ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ – ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ἡ ἐγγραφή διά συμμετοχήν εἰς ὀργανωμένην ἐκδρομήν τοῦ Ταξιδιωτικοῦ Γραφείου ΥΦΗΛΙΟΣ Μ. Ε.Π.Ε., ὅπου παρέχονται τοὐλάχιστον δύο διαφορετικά εἴδη ταξιδιωτικῶν ὑπηρεσιῶν, δηλαδή «δέσμη ὑπηρεσιῶν», προϋποθέτει τήν ὑπογραφήν συμβάσεως μεταξύ τοῦ Ταξιδιωτικοῦ Γραφείου καὶ τοῦ ταξιδιώτου, ἤ ἐκπροσώπου ὁμάδος ταξιδιωτῶν, ὡς καὶ τήν κατάθεσιν τῆς σχετικῆς προκαταβολῆς.

Διά τρόπους πληρωμῆς, προθεσμίας πληρωμῶν καταθέσεις προκαταβολῶν, καὶ ἐξωφλήσεων, θά τηροῦνται οἱ ὅροι καὶ αἱ προθεσμίαι οἱ ὀποῖοι ἀναγράφονται εἰς τό ἑκάστοτε ταξιδιωτικόν πρόγραμμα τοῦ Ταξιδιωτικοῦ Γραφείου ΥΦΗΛΙΟΣ Μ. Ε.Π.Ε.

Εἰς περίπτωσιν ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ συμμετοχῆς διά οἰονδήποτε λόγον:

  • Ἡ ἀκύρωσις συμμετοχῆς πρέπει νά γίνεται ἐγγράφως πρός τό Τουριστικόν Γραφεῖον προσκομίζοντας τά ἀνάλογα ἔγγραφα εἰς περιπτώσεις θεμάτων ὑγείας.
  • Ἡ προκαταβολή ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ μετά τήν προθεσμιακήν ἡμερομηνίαν πού ἀναγράφεται εἰς τό πρόγραμμα διά τήν ἐξασφάλισιν τῆς ἀναγραφομένης τιμῆς συμμετοχῆς (συνήθως 60-90 ἡμέραι πρό τῆς ἀναχωρήσεως ἀναλόγως τό πρόγραμμα).
  • Ἄν ἔχει ἐξωφληθεῖ ὅλον τό ποσόν τῆς ἐκδρομῆς καὶ ἡ ἀκύρωσις γίνει ἕως 30 ἡμέρας πρό τῆς ἀναχωρήσεως, τότε ἐπιστρέφεται τό ποσόν ΠΛΗΝ τὴς προκαταβολῆς.
  • Διά ἀκυρώσεις πού θά γίνουν 29 ἡμέρας ἤ ὁλιγότερον ἀπό τήν ἡμερομηνίαν ἀναχωρήσεως, θά παρακρατεῖται ὅλον τό ποσόν τῆς ἐκδρομῆς.

ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Τό Τουριστικόν Γραφεῖον δέν μπορεῖ νά προβλέψῃ, ἤ νά ἐλέγξῃ, τυχόν καθυστερήσεις, ἤ καὶ ἀκυρώσεις, εἰς δρομολόγια πλοίων ἤ ἀεροπορικῶν ἑταιρειῶν τάς ὀποίας χρησιμοποιεῖ διά τάς ἐκδρομάς διά διαφόρους λόγους ὅπως ἀπεργίας, ἀτυχήματα, κλπ. Εἶναι καταστάσεις πέραν τῆς σφαίρας ἐπιρροῆς τοῦ Τουριστικοῦ Ταξιδιωτικοῦ Γραφείου, καὶ αἱ ὀποῖαι μποροῦν νά ὁδηγήσουν καὶ εἰς ζημίας λόγῳ τῆς μή ἐκτελέσεως τοῦ ταξιδίου. Δι’αὐτάς τονίζεται πώς τό Τουριστικόν Γραφεῖον δέν μπορεῖ νά εἶναι ὑπεύθυνον.

Ἐπίσης, τό Τουριστικόν Γραφεῖον δέν φέρει καμμίαν εὐθύνην διά τά προγράμματα λειτουργίας (ἡμέραι, ὥραι) διαφόρων χώρων έπισκέψεως οἱ ὀποῖοι περιλαμβάνονται εἰς τά ταξιδιωτικά του προγράμματα, ὅπως π.χ. τῶν ἀγορῶν, τῶν μουσείων, τῶν ἀρχαιολογικῶν χώρων, κ.ἄ.

ΑΠΟΣΚΕΥΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Ἕκαστος ταξιδιώτης εἶναι ὑπεύθυνος διά τά προσωπικά του ἀντικείμενα (διαβατήρια, ἔντυπα, χρήματα. ἀποσκευές, κλπ.)

Οἱ ἀποσκευές μεταφέρονται μέ εὐθύνη τῶν κατόχων τους, άνεξαρτήτως τῆς συνοδείας ἤ μή ἐκπροσώπων τοῦ Ταξιδιωτικοῦ Γραφείου. Εἰς περίπτωσιν φθορᾶς ἤ ἀπωλείας, ἰσχύουν οἱ αντίστοιχες Διεθνεῖς Συνθῆκες διά κάθε μεταφορικόν μέσον καὶ διά τά ξενοδοχεῖα.

ΑΣΦΑΛΙΣΙΣ

Σύμφωνα μέ τήν Ἑλληνικήν Νομοθεσίαν, τό Γραφεῖον Γενικοῦ Τουρισμοῦ ΥΦΗΛΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ἔχει συνάψει ἀσφαλιστήριον συμβόλαιον ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ διά κάθε ἐκδρομήν τήν ὀποίαν ὀργανώνει.

Εἶναι συμβόλαιον εἰδικῆς ἀσφαλίσεως διά περιπτώσεις τυχόν εὐθυνῶν ἔναντι τῶν πελατῶν πού προκύπτουν ἀπό τήν μή ἤ πλημμελῆ ἐκτέλεσιν τοῦ ὀργανωμένου ταξιδίου. Ἐπίσης καλύπτει περιπτώσεις ἀφερεγγυότητος, ἤ, πτωχεύσεως.

Ἀσφάλισις διά κάλυψιν ἀσθενείας ἤ ἀτυχήματος τοῦ ταξιδιώτου κατά τήν διάρκειαν τοῦ ταξιδίου εἶναι προαιρετική καί τό Γραφεῖον μας τήν συνιστᾶ ἀνεπιφύλακτα, κυρίως διά ταξίδια ἐκτὀς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως.

Ἄν ὁ ταξιδιώτης τό ἐπιθυμῇ, ὑπάρχει δυνατότης προαιρετικῆς καὶ ἐπιπλέον ταξιδιωτικῆς ἀσφαλίσεως ζωῆς καὶ προσωπικῶν ἀτυχημάτων (μέ ἐπιπλέον χρέωσιν), ἡ ὀποία δύναται νά καλύψῃ ἐπίσης καὶ ἔξοδα ἀκυρώσεως συμμετοχῆς ἕως ἑνός ὀρισμένου σημείου εἰς περίπτωσιν νοσηλείας.

ΡΥΘΜΙΣΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

Τό Τουριστικόν Γραφεῖον καὶ ὁ ταξιδιώτης δεσμεύονται ὅπως ἐπιλύσουν κάθε διαφοράν πού τυχόν προκύψῃ κατά τήν ἐκτέλεσιν τῆς συμβάσεως τοῦ ὀργανωμένου ταξιδίου μέ καλήν πίστην.

Εἰς περίπτωσιν ἀποτυχίας τῶν σχετικῶν προσπαθειῶν, τά μέρη δεσμεύονται νά ἀπευθυνθοῦν εἰς τήν Ἐπιτροπήν Φιλικῆς Ἐπιλύσεως Διαφορῶν τοῦ ἐν Ἑλλάδι Συνδέσμου Τουριστικῶν καὶ Ταξιδιωτικῶν Γραφείων (ΗATTA), καὶ νά ζητήσουν τήν μεσολάβησίν του.

Ἄν ἡ φιλική ἐπίλυσις τῆς διαφορᾶς δέν καταστῇ δυνατή, τότε πλέον ἁρμόδια εἶναι τά δικαστηρια τῶν Ἀθηνῶν.

ΚΑΛΟΝ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙ

e-banner-ATT100
IATA logoHATTA logo
© Copyright - Hyfelios Travel
error: Content is protected !!