Γ Ε Ν Ι Κ Α

 • Ἕκαστος ταξιδιώτης δικαιοῦται συνήθως νά ἔχη ΜΙΑΝ μόνον ΚΥΡΙΑΝ ΑΠΟΣΚΕΥΗΝ βάρους ἕως 23 κιλῶν, καὶ ΜΙΑΝ μόνον ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΗΝ βάρους ἕως 8 κιλῶν. Μερικές ὅμως ἀεροπορικές ἑταιρείες ἐπιτρέπουν ἀποσκευές μέ μικρότερον βάρος, ἤ, χρεώνουν ἐπιπλέον διά τά 23 + 8 κιλά. Παρακαλοῦμεν νά ἐλέγξετε μέ τό πρακτορεῖον μας διά τό βάρος τῶν ἀποσκευῶν πού δικαιοῦστε νά πάρετε μαζί σας πρίν ταξιδέψετε.
 • Κάθε φυσικόν πρόσωπον τό ὀποῖον εἰσέρχεται ἤ ἐξέρχεται ἀπό τήν Εὐρωπαϊκήν Ἔνωσιν καὶ μεταφέρει ρευστά διαθέσιμα ἀξίας ἴσης ἤ μεγαλυτέρας τῶν 10.000 € ὀφείλει νά δηλώσῃ τό ποσόν αὐτό εἰς τάς ἁρμοδίους ἀρχάς τῶν κρατῶν μελῶν μέσῳ τῶν ὀποίων εἰσέρχεται ἤ ἐξέρχεται ἀπό τήν Εὐρωπαϊκήν Ἔνωσιν, σύμφωνα μέ τόν Κανονισμό 1889/2005.
 • Τόσον τό Δολλάριον Η.Π.Α. ὅσον καὶ τό Εὐρώ εἶναι ἀποδεκτά εἰς τό ἐξωτερικόν. Κέρματα μικρᾶς ἀξίας μετά δυσκολίας ἀνταλλάσσονται ἤ γίνονται ἀποδεκτά εἰς τό ἐξωτερικόν – μόνον ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ. Διά καθημερινά μικροέξοδα & τάς ἐκκλησίας, συμβουλεύονται οἱ ταξιδιῶται νά ἀνταλλάσσουν Εὑρώ εἰς τοπικόν νόμισμα, ἤ, νά ἔχουν κέρματα (ΕΥΡΩ) τῶν 2€, 1€ καὶ 50 Λεπτῶν(ὅχι μικρότερα).
 • Ἐπαγγελματικαί βιντεοκάμεραι καὶ φωτογραφικαί μηχαναί ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ κατά τήν ἔξοδον ἤ εἴσοδον εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἔνωσιν.
 • Οἱ ταξιδιῶται συμβουλεύονται νά παίρνουν μαζί τους εἰς τό ταξίδι τά ἀπαραίτητα πράγματα μόνον οὔτως ὥστε νά ἔχουν ὅσον τό δυνατόν ὀλιγώτερον βάρος.
 • Ἐάν εἰς κἄποιο πολυήμερον ταξίδι ἔχουν προγραμματιστεῖ πολλές ἀλλαγές ξενοδοχείων μέ διαμονάς 1 ἤ 2 διανυκτερεύσεων, τότε θά εἶναι πολύ χρήσιμον διά τούς ταξιδιώτας νά ἔχουν μαζί τους μία μικρή βοηθητική ἀποσκευή, προκειμένου νά ἀποφευχθοῦν πολλές φορτώσεις καὶ ἐκφορτώσεις τῶν κυρίων ἀποσκευῶν ἀπό τό λεωφορεῖον.
 • Τά κινητά τηλέφωνα λειτουργοῦν εἰς τό ἐξωτερικόν χρησιμοποιώντας τά ξένα δίκτυα κινιτῆς τηλεφωνίας. Ἐπικοινωνήσατε μέ τήν ἑταιρείαν κινητῆς τηλεφωνίας σας διά περισσοτέρας λεπτομερείας σχετικῶς μέ τό κόστος κλήσεων, τάς ὑπηρεσίες περιαγωγής κλπ..

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ

 • Μία βοηθητική ράβδος (μπαστούνι) καὶ ἕνα ἀλεξιβρόχιον (Ὀμπρέλλα) τόσον διά τόν ἥλιον ὅσον καί τήν βροχήν.
 • Μία φιάλη διά νερόν (θέρμος) καὶ μερικά πλαστικά φιαλίδια διά ἁγιασμούς, λαδάκια, κ.ἄ.
 • Ἕνα μικρό ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΝ σκαμνάκι διά τάς ἐκκλησίας καὶ κυρίως διά τόν Ναόν τής Ἀναστάσεως ὅπου ΔΕΝ ὑπάρχουν στασίδια.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ

 • Ἐπικίνδυνα ἀντικείμενα ὅπως πεπιεσμένα ἀέρια, γκαζάκια, εὔφλεκτα ὑλικά, διαβρωτικά ὑλικά, ὀξέα, συσκευαί ὀξυγόνου, μπαταρίαι μολύβδου, συσκευαί ὑδραργύρου, ἐκρηκτικά ὑλικά, πυροτεχνήματα, φωτοβολίδες, διαλυτικά χρώματα, ἀναπτῆρες μέ ὑγραέριο, δηλητηριώδεις καὶ μολυσμέναι οὐσίαι, ἐντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ὑλικά μέ ζωντανούς ἰούς, ραδιενεργά ὑλικά, καὶ μαγνητικά ὑλικά πού προκαλοῦν ἐνόχλησιν, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΠΟΣΚΕΥΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ.
 • Αἰχμηρά ἀντικείμενα ὅπως ψαλίδια, νυχοκόπται, βελόνες, μαχαίρια, σουγιαδάκια, καὶ ξύφη, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ.

ΙΣΡΑΗΛ

ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΤΕΛ ΑΒΙΒ

Εἰς τόν ἀερολιμένα τοῦ Τέλ Ἀβίβ τά ἀμαξίδια ἀποσκευῶν εἶναι διαθέσιμα ΜΟΝΟΝ μέ χρέωσιν πιστωτικῆς κάρτα. Ἡ διαδικασία εἶναι χρονοβόρος καὶ ὅχι εὔκολη. Συμβουλεύονται οἱ ταξιδῶται ὅπως ἔχουν μαζί τους τροχίλατες ἀποσκευές, μέ ὅσον τό δυνατόν ὀλιγότερον βάρος.

ΚΑΙΡΟΣ – ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ

Τό κλῖμα τοῦ Ἰσραήλ εἶναι μεσογειακόν καὶ θερμότερον ἀπό αὐτόν τῆς Ἑλλάδος. Τά βράδυα ὅμως κάνει κρύο λόγῳ ὑψομέτρου εἰς τά Ἱεροσόλυμα καὶ εἰς τήν Βηθλεέμ ὅπου συνήθως γίνεται καί ἡ κυρία παραμονή τῶν ταξιδιωτῶν. Ὁ ρουχισμός πού χρειάζεται εἶναι συνήθως ἐλαφρύς καὶ καλοκαιρινός. Διά τάς βραδυνάς ὥρας (καὶ τό καλοκαίρι), χρειάζονται πιό ζεστά ροῦχα. Ἐπίσης χρειάζονται ἐκδρομικά (πιό πρόχειρα) ροῦχα καί ὑποδήματα διά τάς ἐπισκέψεις τῶν ἑρημικῶν μοναστηρίων ὅπου ὑπάρχουν χωματόδρομοι.

Διά τήν παλαιάν πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων, ἀπαραίτητα εἶναι τά ὑποδήματα μέ λαστιχένιες σόλες λόγῳ τῆς ὀλισθηρότητος τῶν λιθοστρώτων ὁδῶν.

Οἱ γυναῖκες συμβουλεύονται νά ἔχουν μαζί τους ἕνα σάλι διά κάλυψιν παντελονιοῦ (ἅν τελικῶς φοροῦν παντελόνια), διά νά τούς ἐπιτραπῇ ἡ εἴσοδος εἰς μερικά μοναστήρια.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ – ΤΟΠΙΚΟΝ ΝΟΜΙΣΜΑ

Τό νόμισμα τοῦ Ἰσραήλ εἶναι τό “ΣΕΚΕΛ”, τό ὁποῖον ὑποδιαιρεῖται εἰς 100 Ἀγκορότ. Μέ τά σημερινά δεδομένα [Ἰούλιος 2020], ἡ ἀντιστοιχία νομισμάτων κατά προσέγγισιν εἶναι:

1 ΕΥΡΩ = 3.85 Σέκελ.
Δηλαδή 1 Σέκελ = ( περίπου ) 26 Λεπτά

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΡΕΥΜΑ

Τό ἠλεκτρικόν ρεῦμα εἰς Ἰσραήλ εἶναι τῆς ἰδίας τάσεως μέ αὐτό τῆς ΕΕ καὶ Ἑλλάδος (220 ΒΟΛΤ)

ΝΕΡΟΝ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Τό νερόν τοῦ Ἰσραήλ εἶναι καθαρόν καὶ πόσιμον. Τά γεύματα εἰς τά ξενοδοχεία εἶναι καθαρά καὶ βασίζονται συνήθως εἰς τήν εὐρωπαϊκήν κουζίνα. Τό Ἰσραήλ ἔχει καὶ πολλά τοπικά φροῦτα.

ΨΩΝΙΑ

Εἰς τήν παλαιάν πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων καὶ εἰς τήν Βηθλεέμ ὅπου θά ὑπάρξῃ καὶ ἡ εὐκαιρία διά ψώνια, τό εὑρωπαϊκόν νόμισμα (ΕΥΡΩ) γίνεται ἀποδεκτόν ἀπό ἀρκετά καταστήματα.

Κατάλληλα ψώνια ἀπό τό Ἰσραήλ εἶναι: Ἀναμνηστικά, Ἁγιωτικά, Σταυροί, ξυλόγλυπτα ἀπό ξύλον ἐλαίας, Μαργάρινα ἀντικείμενα (σιντέφι), χρυσός κ.ἄ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

 • Ἕκαστος ταξιδιώτης εἶναι ὑπεύθυνος καθ’ὅλην τήν διάρκειαν τοῦ ταξιδίου διά τήν φύλαξιν εἰς ἀσφαλές μέρος τοῦ διαβατηρίου του, τῶν χρημάτων του, καὶ τῶν προσωπικῶν του εἰδῶν. Ἄν χάσετε κάτι, θά σᾶς συμπαρασταθοῦμεν διά τήν καλυτέραν δυνατήν καὶ ἄμεσον λύσην. Ὄποια ἔξοδα χρειασθοῦν, θά ἐπιβαρύνουν ἐσᾶς.
 • Τό πρακτορεῖον ἔχει τό δικαίωμα ἀλλαγῆς τοῦ δρομολογίου καὶ τροποποιήσεως τοῦ προγράμματος, ἐάν αὐτό καταστῇ ἀπαραίτητον διά λόγους ἀνωτέρας βίας.
 • • Εἶναι πολύ σημαντικόν ὅπως διαβάσετε προσεκτικῶς τούς Ὄρους καὶ προϋποθέσεις τοῦ Γραφείου μας διά συμμετοχήν εἰς ὀργανωμένα ταξίδια, καθῶς ἐπίσης καὶ τήν πολιτικήν ἀπορρήτου περί προστασίας προσωπικῶν δεδομένων

Σημείωμα ἀπό τάς Ἀεροπορικάς Ἑταιρείας

Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τους νέους κανονισμούς της Ε.Ε που θα ισχύσουν απο 6ης Νοεμβρίου 2006 απο και πρός ολα τα αεροδρόμια Ευρωπαϊκών κρατών και επιβάλλονται για την προστασία και την ασφάλεια των πτήσεων και των επιβατών, απο την απειλή των νέων μορφών υγρών εκρηκτικών.

Αντικείμενα που δεν επιτρέπεται να φέρει στην χειραποσκευή του ο επιβάτης:

   1. πάσης φύσεως υγρά συμπεριλαμβανομένου και του νερού.
   2. αρώματα
   3. ζελέ
   4. κρέμες συμπεριλαμβανομένης και της οδοντόκρεμας, λοσιόν και λάδια
   5. σπρεϊ
   6. αφρος ξυρίσματος, άλλοι αφροί και αποσμητικά
   7. καλλυντικά και οποιοδήποτε αντικείμενο ομοιάζει με τα παραπάνω

Κάθε επιβάτης δύναται να φέρει μαζί του υγρά και ζελέ ποσότητας μέχρι 100ml, μόνον εαν τα τοποθετήσει σε διαφανή πλαστική σακκούλα,η οποία μπορεί να σφραγιστεί.

Τα αντικείμενα που εξαιρούνται του κανονισμού είναι φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν κατα την διάρκεια της πτήσεως και παιδική τροφή για κατανάλωση επίσης κατα την διάρκεια της πτήσεως.

Τα προϊόντα που τυχόν θα αγορασθούν στα καταστήματα αφορολογήτων ειδών στους αερολιμένες μετά τον έλεγχο των χειραποσκευών η κατα την διάρκεια της πτήσεως θα σφραγίζονται επίσης κατα την αγορά τους.

Μεταφορά ΕΛΑΙΟΥ.

Απαγορεύεται αυστηρώς να τοποθετήται σε χειραποσκευή, ακόμη και σε μικρή ποσότητα.

Η μεταφορά του λαδιού θα επιτρέπεται μόνο εαν ειναι συσκευασμένο σε ξύλινο κιβώτιο σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, θα συνυπολογίζεται δε στο συνολικό βάρος των αποσκευών του καθε επιβάτη και θα τοποθετήται στο χώρο των αποσκευών και μόνο.

Παρακαλούμε ενημερώστε τους επιβάτες για τους νέους αυτούς κανονισμούς προς αποφυγή προβλημάτων κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο, διευκρινίζοντας οτι τα μέτρα αυτά λαμβάνονται εξ ολοκλήρου για την δική τους ασφάλεια