ΕΛΛΑΣ

Ἑλλάς, εἶναι τό ὄνομα τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας σήμερον εἰς τήν νοτιοανατολικήν Εὐρώπην, εἰς τό σημεῖον ὅπου ἡ χερσόνησος τοῦ Αἵμου (Βαλκανίων) προεκτείνεται εἰς τό Αἰγαίον πέλαγος σχηματίζοντας μίαν χερσαίας βάσεως ἔνωσιν μέ τήν Μικράν Ἀσίαν(Ἀνατολίαν) καὶ τήν Μέσην Ἀνατολήν.

Ἡ Ἑλλάς εἶναι ἐπίσης ἡ γενέτειρα, καὶ τό Λίκνον τοῦ Δυτικοῦ Πολιτισμοῦ.

Οἱ Ἕλληνες ἔχουν ἐπηρεάσει καὶ ἐξακολουθοῦν νά ἐπηρεάζουν κάθε πτυχήν τῆς ζωῆς μας. Αἱ περισσότεραι παραδόσεις μας σήμερον, οἱ τρόποι ζωῆς, αἱ ιδέαι καὶ ὁ πολιτισμὸς ἀνιχνεύονται
ἄμεσα εἰς τοὺς Ἀρχαίους Ἕλληνας καί εἰς τὸν Μέγαν Ἀρχαῖον Ἑλληνικόν Πολιτισμόν των.

Ὁ Ἑλληνικὸς πολιτισμὸς ἐπηρέασε τὸν Δυτικόν πολιτισμόν κατά μοναδικόν καὶ ἀπαράμιλλον τρόπον. Οἱ Ἕλληνες ἔχουν ἀλλάξει τόν κόσμον μας. Ὁ πολιτισμός των μᾶς ἐμπνέει ἀκόμη καὶ σήμερον, καὶ εἰς ὀρισμένας του πτυχάς προσπαθοῦμεν νά ἰσοδυναμίσωμεν.

Μέσῳ τῶν κατακτήσεων τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ἑνὸς Μεγάλου Ἕλληνος καὶ Μακεδόνος Βασιλέως, ὁ Ἑλληνισμὸς (Ἑλληνικὸς πολιτισμός, σκέψεις καὶ ἰδέαι) ἐξηπλώθει ἀνά τὸν κόσμον.

Ὁ Ἑλληνικὸς πολιτισμὸς εἶχε ἰσχυρὰν ἐπιρροὴν καὶ εἰς τὸν «Ῥωμαϊκὸν πολιτισμόν», ὁ ὁποῖος εἰς τὴν πραγματικότητα εἷναι ἡ συνέχεια τοῦ ἰδίου πολιτισμοῦ, καὶ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τοὺς
ἱστορικοὺς ὡς «Ἑλληνορωμαϊκός». Οἱ Ῥωμαῖοι, μέσῳ τῶν κατακτήσεων των, μετέφερον πολλὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ εἰς μακρινά σημεῖα τοῦ μεσογειακοῦ κόσμου
καὶ τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης. Μέσῳ τῆς διαμεσολαβήσεως τῶν Ῥωμαίων, ὁ Ἑλληνικὸς πολιτισμὸς κατέστη ὁ ἱδρυτικὸς πολιτισμὸς οῦ Δυτικοῦ μας πολιτισμοῦ σήμερον.

Ἰδοῦ μερικὰ ἀπὸ τὰ πράγματα τὰ ὁποῖα ἐφευρέθησαν καὶ μᾶς ἐδόθησαν ἀπὸ τοὺς Ἕλληνας καὶ ἔχουν ὠφελήσει τόν κόσμον διαχρονικῶς.